Tuyển sinh lớp chứng chỉ chuyên viên quản lý nhà nước Hà Nội, TPHCM

Câp nhật: 05/11/2022
 • Người đăng: admin
 • |
 • 1042 lượt xem

Với nhu cầu phát triển năng lực thực thi công vụ, cán bộ, công chức, viên chức cần thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là gì? Học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên để làm gì? Thông tin chương trình lớp chuyên viên quản lý nhà nước 2021-2022 ra sao? Mời bạn theo dõi bài viết sau.

Chứng chỉ chuyên viên là gì?

Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên và văn bằng xác nhận học viên đã hoàn thiện chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo quy định. Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là khóa học quan trọng để thực hiện mục tiêu chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn phát triển và đổi mới. Đây là chứng chỉ bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức muốn thi công chức để nâng ngạch.

Điều kiện, quy định về cấp chứng chỉ chuyên viên

Đối tượng học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên dành cho công chức viên chức ngạch chuyên viên hoặc tương đương và các công chức thuộc cơ quan nhà nước. Đối tượng tham dự lớp bồi dưỡng chuyên viên bao gồm:

 • Công chức, viên chức ngạch chuyên viên hoặc tương đương (Kể cả công chức dự bị) những người chưa tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước trước đó;
 • Các đối tượng cá nhân chuyển từ cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước;
 • Công chức quản lý cấp phòng và dự nguồn công chức quản lý cấp phòng hoặc vị trí tương đương;
 • Công chức, viên chức ngạch cán sự hoặc vị trí tương đương có thời gian công tác giữ ngạch tối thiểu 3 năm trở lên.
 • Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện học lớp chuyên viên, học viên chỉ cần đáp ứng 2 tiêu chí sau:

 • Là công dân Việt Nam và có trình độ Đại học trở lên
 • Muốn tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên để nâng cao kiến thức quản lý nhà nước.

Đơn vị cấp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chuẩn

Học lớp chuyên viên ở đâu? Các đơn vị được cấp chứng chỉ ngạch chuyên viên quản lý nhà nước cần tuân thủ những quy định theo thẩm quyền được giao và đảm bảo mẫu chứng chỉ đúng quy định như sau:

 • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chỉ được cấp duy nhất 01 lần cho học viên hoàn thành khóa học theo quy định. Trong trường hợp chứng chỉ đã phát cho học viên có sai sót của đơn vị cấp, đơn vị phải có trách nhiệm cấp lại cho học viên.
 • Đơn vị cấp lại giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho học viên trong trường hợp học viên đề nghị cấp lại chứng chỉ bị mất, hư hỏng. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên có giá trị sử dụng tương đương chứng chỉ chuyên viên quản lý nhà nước. Mẫu giấy chứng nhận được quy định tại Phụ lục 02 . TT 01/2018/TT-BNV.
 • Đơn vị cấp chứng chỉ chuyên viên phải lập sổ quản lý công tác cấp chứng chỉ theo quy định chung, đảm bảo tính minh bạch, công khai, chặt chẽ khi cấp chứng chỉ. Nghiêm cấm tất cả các hành vi gian lận trong việc in, cấp, quản lý, sử dụng chứng chỉ.

Học viên có thể tham khảo học lớp chuyên viên ở các trường sau:

 • Trường Đại học Nội vụ: Chứng chỉ chuyên viên Đại học Nội vụ được nhiều học viên lựa chọn, đây là trong số những đơn vị uy tín, đủ điều kiện tổ chức thi các chứng chỉ quản lý nhà nước.
 • Học viện quản lý giáo dục: Trường là một trong những đơn vị đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ quản lý nhà nước uy tín. Chứng chỉ của trường được nhiều học viên đăng ký tham gia bởi chương trình học chuẩn quy định, công tác thi và cấp chứng chỉ nhanh chóng.
 • Học viện hành chính quốc gia: Chứng chỉ chuyên viên Học viện Hành chính cũng là văn bằng khá phổ biến đối với nhiều đơn vị nhà nước. Ngoài chứng chỉ chuyên viên, trường còn tổ chức đào tạo nhiều chương trình quản lý nhà nước khác như chứng chỉ chuyên viên chính, chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng.
 • Các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
 • Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Chính trị – Xã hội ở TW.
Hoc chứng chỉ chuyên viên ở đâu?

Chương trình học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Khung chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên được ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Mục tiêu của khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

 • Trang bị, cập nhật kiến thức về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc để cán bộ, công chức, viên chức nhà nước nâng cao nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc những công việc được giao.
 • Tăng cường ý thức về quản lý nhà nước nhằm nâng cao năng lực công tác của mỗi cán bộ, công chức viên chức trong nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao theo quy định của Bộ Nội Vụ.
 • Cung cấp kiến thức ngạch chuyên viên chuẩn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác của mỗi đối tượng cá nhân.
 • Cung cấp điều kiện để được xem xét và bổ nhiệm viên chức, nâng lương và giữ vai trò lãnh đạo, quản lý trong cơ quan tổ chức nhà nước.

Nội dung chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Chương trình gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, chia thành 3 phần chính. Tổng thời gian bồi dưỡng khoảng 8 tuần tương đương 320 tiết.  Nội dung khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cụ thể như sau:

Chuyên đề, hoạt động Số tiết
Phần I – KIẾN THỨC CHUNG (108 tiết)
Nhà nước trong hệ thống chính trị 12
Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 12
Công vụ, công chức 12
Đạo đức công vụ 12
Thủ tục hành chính nhà nước 12
Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước 12
Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước 12
Cải cách hành chính nhà nước 12
Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại bộ, ngành và địa phương 12
Phần II – KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ (36 tiết)
Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ 12
Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam 12
Ôn tập 8
Kiểm tra (lần 1) 4
Phần III – CÁC KỸ NĂNG (36 tiết)
Kỹ năng quản lý thời gian 16
Kỹ năng giao tiếp hành chính 16
Kỹ năng làm việc nhóm 16
Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin 16
Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ 16
Kỹ năng soạn thảo văn bản 16
Kỹ năng viết báo cáo 16
Ôn tập 8
Kiểm tra (lần 2) 2

Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ Quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên 

Chương trình học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Tuyển sinh lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên TPHCM, Hà Nội

Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực phối hợp tuyển sinh: giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Chúng tôi phối hợp tuyển sinh mở các khóa học đào tạo chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng, chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013.

Để tạo điều kiện học tập cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ở mọi miền đất nước, chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo online và offline, liên tục mở lớp và tuyển sinh trên toàn quốc. Khi đăng ký tham gia khóa học, học viên sẽ được tư vấn viên hỗ trợ từ lúc đăng ký tham gia cho đến khi nhận được chứng chỉ.

Thông tin tuyển sinh lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2022

 1. Đối tượng học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
 • Là công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (Bao gồm cả công chức dự bị) chưa tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước
 • Các đối tượng chuyển từ cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức nhà nước
 • Công chức quản lý cấp phòng và dự nguồn công chức quản lý cấp phòng hoặc tương đương
 • Công chức, viên chức ngạch cán sự hoặc tương đương có thời gian công tác giữ ngạch tối thiểu 3 năm trở lên
 1. Thời gian học:
 • Học vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và các buổi tối trong tuần hàng tuần liên tục trong hai tháng (Liên tục khai giảng trên toàn Quốc)
 • Tại Hà Nội lịch khai giảng lớp chuyên viên cố định vào 7h30 sáng thứ bẩy tuần đầu tiên của tháng
 • Tại Đà Nẵng khai giảng lớp chuyên viên hai tháng một khóa (liên hệ để biết lịch khai giảng cụ thể)
 • Tại Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng lớp chuyên viên cố định vào 7h30 tuần thứ hai của tháng.
 1. Hồ sơ đăng ký: 
 • 01 phiếu đăng ký (được phát miễn phí tại địa điểm đăng ký).
 • 02 hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
 • 01 bản CMND photo
 1. Học phí: Học viên khi đến đăng ký khóa học chuyên viên mang theo 02 ảnh 3×4 và CMT photo và nộp học phí 1.800.000(học viên đến tham dự khóa học mới phải đóng học phí).

Đơn vị cá nhân có nhu cầu đào tạo cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên vui lòng gọi điện để đăng ký khóa học và hỗ trợ tư vấn.

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

 • Địa chỉ: Số 20A, Ngõ 9 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 • Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)