Giới Thiệu

VỀ CHÚNG TÔI

Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam được thành lập theo quyết định số 79/2012-QĐHH trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam (VARISME).

  • Căn cứ Quyết định số 28/2002/QĐ-BTCCBCP ngày 28/5/2002 của Bộ trưởng Trưởng Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam;
  • Căn cứ Điều lệ Hiệp hội đã được Đại hội đại biểu toàn quốc thông qua ngày 29/03/2010 và được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt Điều lệ số 645/QĐ-BNV ngày 14/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
  • Căn cứ Quyết định số 79/2012-QĐHH ngày 01/6/2012 về việc thành lập Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam của Chủ tịch Hiệp hội;
  • Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 80/2012-QĐHH ngày 01/6/2012 của Chủ tịch Hiệp hội.

Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam có con dấu riêng, tài khoản Ngân hàng và mở sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng: TECHCOMBANK
Chi nhánh: Đông Đô
Chủ tài khoản: TRƯỜNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Số tài khoản: 19038168227998

 

Con số thống kê về những thành tưu đạt được của doanh nghiệp

CÁC PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO

Hotline0246 660 9628

Hỗ trợ liên tục 24/7