LỊCH KHAI GIẢNG

Trường Tháng Lớp Lịch học Ngày khai giảng
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC


10
HP2: Tâm lý giáo dục đại học Thứ 7, ngày 14/10/2023 14/10/2023
HP6: Ứng dụng CNTT&TT trong dạy học ĐH Thứ 7, ngày 21/10/2023 21/10/2023
HP5: Đo lường và đánh giá kết quả học tập; Thứ 7, ngày 28/10/2023 28/10/2023
HP4: Phát triển Chương trình và tổ chức quá trình đào tạo Chủ Nhật, ngày 29/10/2023 29/10/2023
HP1: Giáo dục ĐH Việt Nam và Thế giới Thứ 7, ngày 04/11/2023 04/11/2023
HP3: Lý luận và phương pháp dạy học đại học Chủ Nhật, ngày 05/11/2023 05/11/2023
HP8: Giáo dục học đại cương Thứ 7, ngày 11/11/2023 11/11/2023
HP9: Phương pháp nghiên cứu khoa học Chủ Nhật, ngày 12/11/2023 12/11/2023
HP7: Tâm lý học đại cương Thứ 7, ngày 18/11/2023 18/11/2023
HP10: Nâng cao chất lượng tự học Chủ Nhật, ngày 19/11/2023 19/11/2023
TRƯỜNG ĐHSP

HÀ NỘI 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý luận dạy học đại học

Lý thuyến:

Tối 9,13/10/2023

Tối 16,20/10/2023

Thực hành:

Ngày 14,15/10/2023

Liên hệ
Tâm lý học đại cương

Lý thuyến:

Tối 23,27/10/2023

Thực hành:

Ngày 28,29/10/2023

Liên hệ
Tâm lý dạy học đại học

Lý thuyến:

Tối 30/10/2023

Tối 3/11/2023

Thực hành:

Tối 31/10/2023

Liên hệ
Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

Lý thuyến:

Tối 6/11/2023

Thực hành:

Tối 7,8/11/2023

Liên hệ
Đánh giá trong giáo dục đại học

Lý thuyến:

Tối 10, 13/11/2023

Thực hành:

Ngày 11,12/11/2023

Liên hệ
Phát triển chương trình đào tạo

Lý thuyến:

Tối 17, 24/11/2023

Thực hành:

Ngày 18,19/11/2023

Liên hệ
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong trường đại học

Lý thuyến:

Tối 27/11/2023

Tối 01/12/2023

Thực hành:

Ngày 2,3/12/2023

Liên hệ
Nâng cao chất lượng tự học

Lý thuyến:

Tối 4, 8, 11/12/2023

Thực hành:

Tối 5,6/12/2023

Ngày 9,10/12/2023

Liên hệ
Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam

Lý thuyến:

Tối 15/12/2023

Thực hành:

Tối 13,14/12/2023

Liên hệ
Giáo dục học đại cương

Lý thuyến:

Ngày 16,17/12/2023

(học trực tiếp)

Thực hành:

Tối 18 đến  22/12/2023

Liên hệ
Thi kết thúc môn học

Lý thuyến + Thực hành:

Ngày 23,24/12/2023

Liên hệ
Tháng Lớp Lịch học Ngày khai giảng
10 APTIS k105 Tối T6:20h

Sáng T7:8h

Chiều T7:13h30

29/9/2023
Tháng Lớp Lịch học Ngày khai giảng
10   Dự kiến 10/10/2023 Dự kiến 10/10/2023