Tổng hợp bộ câu hỏi và đáp án ngạch chuyên viên bản PDF miễn phí

Câp nhật: 05/11/2022
  • Người đăng: admin
  • |
  • 1129 lượt xem

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên gồm những gì? Cần lưu ý gì khi ôn thi nâng ngạch chuyên viên? Mời quý học viên tham khảo bài viết của chúng tôi để lưu về những tài liệu, câu hỏi ôn tập lớp chuyên viên miễn phí.

Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch chuyên viên

Để đủ điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên, công chức cần đáp ứng đủ điều kiện bao gồm: Có thời gian giữ ngạch nhân viên và tương đương từ đủ 03 năm trở lên; Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với chức danh cao hơn chức danh hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn; Đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự thi tương ứng với ngạch chuyên viên

Theo quy định tại theo Điều 3 Mục IV Quyết định 28/QĐ-BNV, nội dung thi sẽ bao gồm: Phần thi kiến thức chung; Phần thi chuyên môn, nghiệp vụ; Phần thi ngoại ngữ và phần thi tin học. Do đó, để hoàn thành kỳ thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên, công chức cần nắm vững kiến thức chung, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để có kết quả cao nhất. Đồng thời có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên để đủ điều kiện dự thi.

Lượng kiến thức cần có để thi nâng ngạch chuyên viên rất rộng. Do đó, để vừa chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đăng ký dự thi, đảm bảo đủ điều kiện để thi nâng ngạch, vừa tiết kiệm thời gian, cán bộ cần học đúng trọng tâm và dùng đúng phương pháp. Cụ thể với từng phần thi như sau:

  • Môn kiến thức chung: Cán bộ nên lên đề cương để nêu rõ các ý ngắn gọn và súc tích theo luận điểm để không làm mất thời gian học tập, dễ dàng xem lại nội dung, tránh nhớ trước quên sau.
  • Thi chuyên môn, nghiệp vụ: Các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau cho các yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển khác nhau. Do đó, trong đề thi sẽ có các cấp độ chuyên ngành từ cơ bản đến nâng cao, cán bộ nên xác định năng lực và kiến thức chuyên ngành của mình để tập trung lấy trọn điểm cho phần đó.
  • Môn ngoại ngữ, tin học: Cán bộ nên kiểm tra yêu cầu được miễn ngoại ngữ, tin học trước khi ôn tập để tránh mất thời gian ôn thi.
Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch chuyên viên

Bộ câu hỏi thi ngạch chuyên viên

Sau đây là tổng hợp một câu hỏi thi bồi dưỡng ngạch chuyên viên đã được chúng tôi tổng hợp dưới đây. Mời bạn tham khảo:

Câu hỏi và đáp án lớp quản lý nhà nước – hệ chuyên viên

Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày nền hành chính và các yếu tố cấu thành nền hành chính Nhà nước?

Nền hành chính nhà nước (HCNN) là khái niệm để chỉ sự tổng hợp của bốn yếu tố: Thể chế hành chính; Tổ chức bộ máy hành chính; Công chức, công vụ và Tài chính công. Giữa các yếu tố có mối quan hệ quy định, tác động ảnh hưởng chi phối lẫn nhau, đóng vai trò không thể thiếu đảm bảo cho hoạt động của nền HCNN.

Các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước bao gồm: Thể chế hành chính nhà nước; Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Đội ngũ cán bộ, công chức hành chính và hoạt động công vụ và Tài chính công.

Câu 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong hệ thống chính trị?

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lạm quyền, xâm phạm quyền dân chủ của công dân; giữ nghiêm kỷ cương xã hội, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân.

Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phân công, phân cấp, đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tổ chức trung tâm thực hiện quyền lực chính trị, là trụ cột của hệ thống chính trị, là bộ máy tổ chức quản lý kinh tế, văn hoá, xã hội, thực hiện chức năng đối nội và đối ngoại

Câu 3: Theo anh (chị) cần phải làm gì để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước?

– Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tổ chức tinh gọn và hợp lý; tăng tính dân chủ và pháp quyền trong điều hành của Chính phủ.

– Nâng cao năng lực dự báo, ứng phó và giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh.

–  Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; khắc phục tình trạng bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, ngành.

– Tổng kết, đánh giá việc thực hiện chủ trương sắp xếp các bộ, sở, ban, ngành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực để có chủ trương, giải pháp phù hợp.

– Thực hiện phân cấp hợp lý cho chính quyền địa phương đi đôi với nâng cao chất lượng quy hoạch và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của trung ương, gắn quyền hạn với trách nhiệm được giao.

– Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; giảm mạnh và bãi bỏ các loại thủ tục hành chính gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Nâng cao năng lực, chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách. Đẩy mạnh xã hội hoá các loại dịch vụ công phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bộ 30 câu hỏi thi Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Câu 1. Anh/Chị trình bày các nguyên tắc chi phối mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước: Lập pháp, hành pháp và tư pháp?

Câu 2. Anh/Chị trình bày những đặc trưng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước?

Câu 3. Anh/Chị trình bày các yếu tố cấu thành tổ chức bộ máy hành chính nhà nước?

Câu 4. Anh/Chị hãy trình bày vai trò của hành chính nhà nước ở Trung ương?

Câu 5. Anh/Chị trình bày các mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương?

Câu 6. Anh/Chị trình bày cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương?

Câu 7. Anh/Chị trình bày vai trò của hành chính nhà nước ở địa phương?

Câu 8. Anh/Chị trình bày các mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương?

Câu 9. Anh/Chị trình bày các phương diện lãnh đạo hoạt động các bộ và chính quyền địa phương của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Các hình thức hoạt động của Chính phủ?

Câu 10. Anh/Chị cho biết sự cần thiết của cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước?

Câu 11. Thế nào là cơ chế một cửa? Cơ chế một cửa liên thông? Anh/Chị nêu những nguyên tắc khi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ ban hành về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông?

Câu 12. Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ có nội dung hiện đại hóa trong các cơ quan hành chính nhà nước, những nội dung đó là gì? Theo Anh/Chị việc hiện đại hóa trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay có thuận lợi, khó khăn gì?

Câu 13. Thế nào là thủ tục hành chính? Anh/Chị hãy nêu những nội dung nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020?

Câu 14. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của cải cách hành chính hiện nay đang gặp phải những tồn tại, hạn chế nào? Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó là gì?

Câu 15. Anh/Chị nêu những nội dung trong nhiệm vụ cải cách thể chế nhà nước giai đọan 2016 – 2020 theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ?

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên gồm những gì?

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Ngân hàng câu hỏi thi nâng ngạch chuyên viên phần thi trắc nghiệm, các bạn học viên có thể tham khảo: 

Câu 1: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a. Bãi bỏ những văn bản sai trái của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b. Cách chức các Thứ trưởng và các chức vụ tương đương.
c. Đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những văn bản sai trái của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
d. Bãi bỏ Nghị quyết sai trái của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Câu 2: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a. Trình dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.
b. Ban hành các Quyết Định, Chỉ thị và Thông tư.
c. Bãi bỏ những Nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với Hiến pháp, Luật và các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên.
d. Triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Chính phủ.

Câu 3: Nội dung nào dưới đây đúng về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức?

a. Chính phủ quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan hành chính Nhà nước ở Trung ương; quy định định mức biên chế hành chính sự nghiệp thuộc UBND.
b. Bộ Nội vụ là cơ quan quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, quy định định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc UBND.
c. Chính phủ quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan Tòa án và Viện Kiểm sát.
d. Bộ nội vụ quyết định biên chế cán bộ, công chức của Văn phòng Quốc hội.

Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ?

a. Nguyên tắc nhân đạo.
b. Nguyên tắc công khai.
c. Nguyên tắc chịu trách nhiệm.
d. Nguyên tắc thống nhất vì lợi ích chung.

Câu 5: Chức năng nào dưới đây là chức năng của Quốc hội?

a. Tổ chức thực hiện thực tế các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Chức năng đối nội, đối ngoại.
c. Chức năng lập hiến, lập pháp.
d. Tổ chức các kỳ họp Quốc hội.

Câu 6: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?

a. Ban hành Nghị quyết, Quyết định.
b. Ban hành Quyết định.
c. Ban hành Quyết định, Chỉ thị và Thông tư.
d. Ban hành Quyết định, Chỉ thị.

Câu 7: Quyết định quản lý hành chính Nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?

a. Quyết định quản lý hành chính nhà nước được ban hành để sửa đổi những quy phạm pháp luật hành chính hiện hành.
b. Quyết định quản lý hành chính nhà nước mang tính dưới Luật, nó được ban hành trên cơ sở và để thực hiện Luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.
c. Quyết định quản lý hành chính nhà nước được ban hành để thay đổi phạm vi hiệu lực của quy phạm pháp luật hành chính về thời gian, không gian và đối tượng thi hành.
d. Quyết định quản lý hành chính nhà nước được ban hành để cụ thể hóa các quy phạm pháp luật trong các luật do cơ quan quyền lực nhà nước tối cao ban hành, hoặc các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành.

Câu 8: Nội dung nào dưới đây là quyết định quản lý hành chính nhà nước?

a. Quyết định bổ nhiệm sĩ quan trong Quân đội.
b. Bản án của Hội đồng xét xử Tòa hành chính.
c. Quyết định của Tổ chức xã hội.
d. Chỉ thị, Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

Câu 9: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?

a. Ban hành Nghị quyết, Quyết định.
b. Ban hành Thông tư.
c. Ban hành Quyết định, Chỉ thị.
d. Ban hành Quyết định, Chỉ thị, Thông tư.

Câu 10: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:

a. Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.
b. Người ký văn bản không đúng thẩm quyền.
c. Văn bản bị chồng chéo.
d. Văn bản ban hành đã quá lâu, đã lỗi thời.

Xem thêm:

Trên đây là bộ câu hỏi câu hỏi và đáp án ngạch chuyên viên. Bộ đề thi này rất hữu ích đối với học viên có nhu cầu tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước hoặc thi nâng hạng viên chức. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học và thi nâng ngạch. Chúc bạn thành công!