Tiêu chuẩn bổ nhiệm trưởng, phó phòng gồm những gì?

Câp nhật: 29/10/2022
 • Người đăng: admin
 • |
 • 10603 lượt xem

Tiêu chuẩn bổ nhiệm trưởng, phó phòng gồm những gì? Điều kiện bổ nhiệm phó phòng, trưởng phòng ra sao? Cập nhật quy định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng ở đâu? Mời học viên theo dõi bài viết để được giải đáp các thông tin trên.

Điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

Cán bộ, công chức phải được phê duyệt quyết định bổ nhiệm thì mới đủ điều kiện đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý và xếp ngạch theo quy định của pháp luật. Việc bổ nhiệm cán bộ, công chức phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ cấp phòng. Điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng bao gồm:

 • Đáp ứng tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức danh và tiêu chuẩn bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng theo vị trí việc làm;
 • Các vị trí chỉ định đã được quy hoạch nhân lực tại chỗ hoặc các vị trí tương đương đối với nguồn nhân sự từ nơi khác;
 • Đã xác minh thông tin cá nhân, lý lịch cá nhân, bản kê khai tài sản, thu nhập;
 • Đủ độ tuổi theo quy định;
 • Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ của Đảng và của pháp luật; không trong thời gian thi hành kỷ luật, không trong thời gian chấp hành các quy định về xử lý kỷ luật có liên quan.
Điều kiện bổ nhiệm phó phòng, trưởng phòng ra sao?

Xem thêm: Kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng và các yếu tố cản trở lãnh đạo cấp phòng

Tiêu chuẩn bổ nhiệm trưởng, phó phòng

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CHUNG

Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hiểu biết:

 • Trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; nắm vững chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước và các thể chế, quy định của địa phương.
 • Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, không quan liêu, không tham nhũng, có ý thức phòng, chống quan liêu, tham nhũng; chấp hành kỷ luật, kỷ cương; thực thi công vụ trung thực, khách quan; kiên trì, sâu sát, lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân.
 • Phong cách làm việc khoa học, trách nhiệm, công bằng, khách quan, giữ gìn tổ chức nội bộ, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm cá nhân, kiên định trong đấu tranh phê bình và tự phê bình.
 • Hiểu về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, hoạt động đối ngoại của hiệp hội, ngành nghề và địa bàn công tác.
 • Thông thạo các văn bản pháp luật chuyên môn, chuyên ngành.

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Quy định bổ nhiệm trưởng phòng: Trưởng phòng là người đứng đầu phòng, chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động của phòng.

Nhiệm vụ:

 • Tổ chức và điều hành công việc của bộ phận;
 • Phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức, viên chức và người lao động trong phòng;
 • Kiểm soát việc chấp hành và chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quá trình công tác của bộ phận;
 • Quản lý việc tuân thủ chế độ thời giờ làm việc; Nội quy và quy chế của cơ quan.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do người phụ trách đơn vị giao.
 • Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phòng tổng hợp, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động, từ đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản do Bộ, đơn vị giao theo quy định

Về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý:

 • Có thời gian công tác trong ngành tối thiểu từ 05 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 03 năm làm công tác trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.
 • Có thời gian đảm nhiệm chức vụ quản lý Phó Trưởng phòng hoặc tương đương tối thiểu từ 01 năm trở lên (trường hợp bổ nhiệm tại chỗ).

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

 • Tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ;
 • Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương.
 • Đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên hoặc các CDNN tương đương trở lên.
 • Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên.

Điều kiện bổ nhiệm phó phòng: Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng.

Nhiệm vụ:

 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ do Trưởng phòng phân công hoặc ủy quyền;
 • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách;
 • Kiến nghị, đề xuất các chính sách, biện pháp quản lý quốc gia với Trưởng phòng;
 • Báo cáo và lên kế hoạch cho trưởng bộ phận để giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực được chỉ định và vượt quá khả năng của mình;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng  phòng giao.

Về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý: Có thời gian công tác trong ngành tối thiểu từ 03 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 02 năm làm công tác trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

 • Tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực chuyên môn được chỉ định.
 • Được bổ nhiệm chuyên viên hoặc chức danh nghề nghiệp tương đương trở lên.
 • Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên.
Tiêu chuẩn bổ nhiệm trưởng, phó phòng

Xem thêm: Tải  tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng (bản PDF)

Quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

Bước 1: Xin chủ trương bổ nhiệm cán bộ

Xây dựng chính sách bổ nhiệm chức vụ. Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức được bổ nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương về chức vụ cần bổ nhiệm.

Bước 2: Xác định tiêu các chí cụ thể

Thực hiện thống nhất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục giới thiệu nhân sự. Tập hợp các ý kiến và thống nhất sau quá trình thảo luận. Sau đó việc giới thiệu nhân sự sẽ được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Giới thiệu đảm bảo theo nội dung, cách thức được quy định cụ thể với tính chuyên nghiệp.

Bước 3: Tiến hành sắp xếp nhân sự trước khi bổ nhiệm

Lãnh đạo dựa trên những điều kiện và tiêu chí xác định cụ thể. Bao gồm cơ cấu nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, trách nhiệm và khả năng đáp ứng của cán bộ. Theo kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, với số lượng người tham gia tiếp theo trong bước này.

Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự

Lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lấy ý kiến ​​của cán bộ chủ chốt về nhân sự được tập thể lãnh đạo giới thiệu bằng phiếu kín theo trình tự:

 • Trao đổi và thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu và năng lực đáp ứng các yêu cầu và trách nhiệm nhân sự.
 • Công bố danh sách những người được tập thể lãnh đạo giới thiệu; lý lịch, tóm tắt quá trình học tập và công tác; nhận xét, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, triển vọng phát triển; dự kiến ​​phân công công việc.
 • Ghi phiếu lấy ý kiến tín nhiệm.

Bước 5: Tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự

Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị để có được thông tin cụ thể đối với đánh giá về chủ thể được bổ nhiệm.

Sau khi cấp có thẩm quyền đồng ý chủ trương, bố trí nhân sự, cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền quy định.

Trên đây là những thông tin về quy định bổ nhiệm phó phòng, trưởng phòng. Hy vọng bài viết đã có thể giải đáp những thắc mắc của học viên. Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Xem thêm: Bài tiểu luận tình huống quản lý lãnh đạo cấp phòng (bản PDF)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *