Kỳ thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên, tải đề thi file docs

Câp nhật: 25/11/2022
  • Người đăng: admin
  • |
  • 341 lượt xem

Cán sự cần đáp ứng điều kiện nào để dự thi nâng ngạch lên chuyên viên? Quy định về đề thi ngạch cán sự lên chuyên viên như thế nào? Cần đáp ứng yêu cầu nào để được nâng ngạch chuyên viên theo hình thức xét nâng ngạch? Mời bạn cùng theo dõi những thông tin sau qua bài viết sau.

Điều kiện thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên gồm những gì?

Cán sự là công chức giữ vai trò thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu nghiệp vụ kỹ thuật trong các cơ quan, tổ chức hành chính, hỗ trợ, phục vụ cho các công chức ở ngạch cao hơn, thực hiện công tác thống kê, tổng hợp và báo cáo theo sự phân công của cấp trên.

Xét nâng ngạch là một trong những chính sách nhận được nhiều sự quan tâm từ công chức. Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi 2019, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và được thực hiện thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch. Để đủ điều kiện thi ngạch cán sự lên chuyên viên, công chức cần đáp ứng đủ điều kiện bao gồm:

  • Có thời gian giữ ngạch nhân viên và tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.
  • Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với chức danh cao hơn chức danh hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;
  • Đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự thi tương ứng với ngạch chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.
Điều kiện thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên gồm những gì?

Thông tin kỳ thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên 

Căn cứ quy định trên, việc nâng ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên phải được thông qua kỳ thi nâng ngạch do UBND cấp tỉnh tổ chức, với điều kiện thí sinh được cơ quan, đơn vị sử dụng bố trí đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với trình độ đào tạo và đáp ứng các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.

Theo quy định tại theo Điều 3 Mục IV Quyết định 28/QĐ-BNV, nội dung thi sẽ bao gồm:

Phần thi kiến thức chung – Thời gian thi 120 phút – Hình thức thi viết

Nội dung thi nhằm kiểm tra kiến thức, năng lực hiểu biết của công chức dự thi về tổ chức bộ máy nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; chế độ công vụ, công chức; về chủ trương, đường lối của Đảng và của pháp luật về ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của ngạch chuyên viên.

Phần thi chuyên môn, nghiệp vụ – Thời gian thi 30 phút – Hình thức thi trắc nghiệm

Nội dung thi nhằm kiểm tra và đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức theo yêu cầu của ngạch chuyên viên.

Phần thi ngoại ngữ – Thời gian thi 60 phút – Hình thức thi viết

Nội dung thi nhằm kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

Phần thi tin học – Thời gian thi 30 phút – Hình thức thi trắc nghiệm hoặc thực hành trên máy tính

Nội dung thi nhằm kiểm tra hiểu biết về hệ điều hành Windows, các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet ở trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Do đó, để hoàn thành kỳ thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên, công chức cần nắm vững kiến thức chung, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để có kết quả cao nhất. Đồng thời có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên để đủ điều kiện dự thi.

Thông tin kỳ thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên

Tổng hợp đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên

Dưới đây là một số đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên do đội ngũ giảng viên của chúng tôi sưu tầm và tổng hợp lại. Mời bạn tham khảo:

Đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên phần kiến thức chung

Phần thi kiến thức chung trong thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên dạng viết và có thời gian khá dài. Vì thế học viên có thể tham khảo một số câu trong bộ đề thi dưới đây:

Câu 1: Trình bày đặc trưng của ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước?

Câu 2: Trình bày quy trình xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước?

Câu 3: Thế nào là quy phạm pháp luật? Văn bản quy phạm pháp luật? Trình bày hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015?

Câu 4: Thế nào là quy phạm pháp luật? Văn bản quy phạm pháp luật? Trình bày nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật? Những hành vi bị cấm khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015?

Câu 5: Thế nào là quy phạm pháp luật? Văn bản quy phạm pháp luật? Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định những nội dung gì? Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định như thế nào trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015?

Câu 6: Thế nào là quy phạm pháp luật? Văn bản quy phạm pháp luật? Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật? Trong trường hợp nào văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực? Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật được quy định như thế nào trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015?

Đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên phần tiếng anh

Cấu trúc thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên môn tiếng anh là trắc nghiệm 100%, dùng để kiểm tra trình độ tương đương bậc 2 KNLNN 6 Bậc. Học viên có thể tham khảo một số câu hỏi trong đề thi trắc nghiệm sau:

1.Let’s go for a walk.

a) Going for a walk is so relaxing

b) You should go for a walk alone.

c) Is going for a walk you hobby?

** d) Would you like to go for a walk with me?

2.You can play at the park. You can go to the zoo.

a) You can play at the zoo.

b) You can go to the zoo.

c) You can play at the park and you can go to the zoo.

** d) You can play at the park or you can go to the zoo.

3.I am thinking about ___ to a new place.

a) Moved

** b) Moving

c) Is moving

d) Moves

4.My friend is She is clever.

a) My friend is beautiful but clever.

** b) My friend is beautiful and clever.

c) My friend is beautiful or clever.

d)  My friend is beautiful so clever

3.Her son is fat. He is short.

** a) Her son is fat and short.

b) Her son is fat or short.

c)Her son is fat but short.

d) Her son is fat so short

Đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên phần tin học

Học viên có thêm tham khảo một số câu hỏi thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên trong 6 modul quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT như sau:

Câu 1. Khi đang soạn thảo văn bản ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + P nhằm mục đích gì?

A) Gửi văn bản đang soạn thảo.

B) In văn bản đang soạn thảo.

C) Lưu văn bản đang soạn thảo.

D) Xóa văn bản đang soạn thảo.

Câu 2. Trong MS Word, để chèn thêm một cột vào bên phải cột con trỏ đang đứng, ta chọn lệnh nào sau đây?

A) Insert Column to the Right.

B) Insert Row Below.

C) Insert Row Above.

D) Insert Column to the Left

Câu 3. Phát biểu nào dưới đây là SAI về phần mềm Microsoft Excel?

A) MS Excel giúp bạn có thể tạo, chỉnh sửa và lưu trữ văn bản trong máy tính.

B) MS Excel tích hợp sẵn trong Windows nên không cần cài đặt nó.

C) MS Excel nằm trong bộ MS Office.

D) MS Excel là phần mềm xử lý bảng tính.

Câu 4. Tổ hợp phím Alt +F4 là để thực hiện hành động gì?

A) Mở một cửa sổ mới

B) Đóng cửa sổ đang mở

C) Thu nhỏ cửa sổ đang mở

D) Phóng to cửa sổ đang mở

Câu 5. Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Shift + Home là gì?

A) Chọn đoạn văn bản từ vị trí con trỏ đến cuối dòng hiện tại.

B) Chọn một ký tự đứng ngay sau vị trí con trỏ.

C) Chọn đoạn văn bản từ vị trí con trỏ đến đầu dòng hiện tại.

D) Chọn một ký tự đứng ngay trước vị trí của con trỏ.

Đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên phần kiến thức chuyên ngành

Câu  1.Theo Luật Viên chức thì thời gian tạm đình chỉ công tác là bao nhiêu ngày?

a) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 10 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 15 ngày

b) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 10 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 20 ngày

c) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 20 ngày

** d) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày

Câu 2. Viên chức quản lý được bố trí sang vị trí việc làm khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ quản lý mới thì?

a) thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

** b) đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

c) không còn giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

d) đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Câu 3. Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày, kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình; trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn bao nhiêu  lần và thời gian gia hạn không quá bao nhiêu ngày?

a) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 10 ngày

** b) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 15 ngày

c) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 20 ngày

đ) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 30 ngày

Câu 4. Trường hợp nào dưới đây được thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác

a). Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật.

b). Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

c) Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái.

d) Phụ nữ đang nuôi con nhỏ trên 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ trên 36 tháng tuổi do vợ mất.

Câu 5. Viên chức quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà tái phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách

b) Cảnh cáo

c) Cách chức

d) Buộc thôi việc

Như vậy, với bài viết này các bạn đã được đầy đủ thông tin về kỳ thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên của Bộ Nội vụ. Chúc quý học viên sớm hoàn thiện chương trình bồi dưỡng và thi đạt kết quả tốt.