Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Câp nhật: 15/05/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 691 lượt xem

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018

của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ)

I.                  ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

1.     Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính tổng, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

2.     Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

II.               MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1.     Mục tiêu chung

Trang bị, cập nhật những kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vị cho học viên phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và  đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; góp phần xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Nhân dân.

2.     Mục tiêu cụ thể

a.      Củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước cho học viên

b.     Củng cố, bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển cho học viên các kỹ năng cơ bản của công chức ngạch chuyên viên chính, góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

c.      Tạo một bước chuyển căn bản về tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân cũng như phát triển năng lực thực thi công vụ của học viên góp phần nâng cao chỉ số mức độ hài lòng của nhân dân dối với công chức và công sở.

III.            PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình được thiết kế theo hướng tiếp cận từ tổng quát đến cụ thể, được phân định thành 3 phần (Kiến thức chung, kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, kỹ năng ). Trong mỗi phần có các chuyên đề phù hợp với đối tượng và tính chất công việc của ngạch chuyên viên chính.

IV.    KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH

1.     Khối lượng kiến thức và thời gian

a) Chương trình gồm 17 chuyên đề giảng dạy và 03 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết tiểu luận, bao gồm:

– Phần 1: Nền hành chính nhà nước, bao gồm 09 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức quản lý hành chính nhà nước (kiến thức hành chính vĩ mô – kiến thức nền rảng) và 02 chuyên đề báo cáo;

– Phần 2: Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, bao gồm 02 chuyên đề: 01 chuyên đề làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; 01 chuyên đề báo cáo;

– Phần 3: Những kỹ năng cơ bản, bao gồm 07 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ (kỹ năng thực hiện chức năng, thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý tổ chức công);

– Phần 4: Khai giảng, đi thực tế, viết tiểu luận cuối khóa, bế giảng.

b) Tổng thời gian bồi dưỡng là 6 tuần (30 ngày làm việc) với tổng thời lượng là 240 tiết (30 ngày x 8 tiết/ngày), trong đó:

 

STT

Hoạt động

Số tiết

1

Lý thuyết

76

2

Thảo luận, thực hành

100

3

Chuyên đề báo cáo

16

4

Ôn tập

8

5

Kiểm tra (2 lần)

6

6

Đi thực tế

8

7

Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống

4

8

Viết tiểu luận cuối khóa

18

9

Khai giảng, bế giảng và phát chứng chỉ

4

Tổng cộng

240

 

2.     Cấu trúc của chương trình

Phần I

NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

STT

Chuyên đề, hoạt động

Số tiết

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Tổng

1

Lý luận về hành chính nhà nước

4

4

8

2

Pháp luật trong hành chính nhà nước

4

4

8

3

Quyết định hành chính nhà nước

4

4

8

4

Tổng quan về chính sách công

4

4

8

5

Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước

4

4

8

6

Quản lý tài chính công

4

4

8

7

Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công

4

4

8

8

Chính phủ điện tử

4

4

8

9

Văn hóa công sở

4

4

8

10

Chuyên đề báo cáo: Cải cách hành chính của bộ, ngành và địa phương

4

4

8

11

Chuyên đề báo cáo: Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương

4

4

8

Tổng

44

44

88

Phần II

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ

STT

Chuyên đề, hoạt động

Số tiết

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Tổng

1

Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

4

4

8

2

Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn kết hợp quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam

8

4

12

4

Ôn tập

 

 

4

5

Kiểm tra (lần 1)

 

 

4

Tổng

12

8

28

Phần III

NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN

STT

Chuyên đề

Số tiết

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Tổng

1

Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ

4

8

12

2

Kỹ năng phân tích công việc

4

8

12

3

Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức

4

8

12

4

Kỹ năng phân công, phối hợp trong hoạt động công vụ

4

8

12

5

Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp

4

8

12

6

Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

4

8

12

7

Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ

4

8

12

8

Ôn tập

 

 

4

9

Kiểm tra (lần 2)

 

 

2

Tổng

28

56

90

Phần IV

KHAI GIẢNG, ĐI THỰC TẾ,

VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA, BẾ GIẢNG

STT

Hoạt động

Số tiết

1

Khai giảng

1

2

Đi thực tế

8

3

Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa

4

4

Viết tiểu luận cuối khóa

18

5

Bế giảng và phát chứng chỉ

3

Tổng số

34

 

V.               ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP

1.     Đánh giá ý thức học tập của học viên theo quy chế học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Học viên tham gia tối thiểu 80% thời gian chương trình.

2.     Thông qua lịch trình của từng phần trong chương trình, học viên ôn tập và làm bài kiểm tra viết, viết tiểu luận. Các điểm kiểm tra đều phải đạt được điểm 5 trở lên (chấm theo thang điểm 10). Trường hợp dưới 5 điểm thì phải kiểm tra lại (một lần và chỉ được áp dụng cho 01 bài).

3.     Bài kiểm tra lần 1 được thực hiện bằng hình thức tự luận, thời gian 180 phút. Bài kiểm tra lần hai được thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm, thời gian 90 phút. Nội dung kiểm tra nằm trong chương trình bồi dưỡng.

4.     Việc học lại của học viên

a.      Nghỉ trên 20% thời gian chương trình: Học viên học lại phần thời gian nghỉ.

b.     Học viên học lại toàn bộ chương trình khi:

         Có 02 bài kiểm tra dưới 5 điểm;

         Điểm tiểu luận dưới 5 điểm;

         Vi phạm quy chế, nội quy học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải kỷ luật.

5.     Đánh giá chung cho toàn chương trình thông qua các bài kiểm tra và viết tiểu luận của học viên, chấm theo thang điểm 10. Điểm đánh giá là trung bình cộng của các bài kiểm tra và tiểu luận (tiểu luận nhân hệ số 2).

6.     Xếp loại

         Giỏi: từ 9,0 – 10 điểm.

         Khá: 7,0 – 8,9 điểm.

         Trung bình: 5,0 – 6,9 điểm.

         Không đạt: Dưới 5,0 điểm.