CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

Câp nhật: 29/07/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 128 lượt xem
(Ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT)
 

1. Mục tiêu đào tạo 

  • Phát triển năng lực cho CBQL trường mầm non về lãnh đạo và quản lý trường học, chủ động trong đổi mới lãnh đạo,quản lý để phát triển nhà trường trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục.
  • Biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị của nhà trường và xã hội cho sự nghiệp phát triển GD&ĐT với nhiệm vụ trung tâm là nâng cao chất lượng giáo dục phục vụ công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

2. Đối tượng bồi dưỡng

Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non
 

3. Nội dung chương trình

Chương trình được cấu trúc theo 2 phần chính

Phần thứ nhất:
Kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo và quản lý trường mầm non. Các nội dung này chủ yếu được thực hiện tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD, bao gồm các nội dung lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn được khái quát hóa phù hợp với đối tượng người học. Tổng số 315 tiết, nội dung gồm 5 module sau:
Module 1: Đường lối phát triển GD & ĐT Module 2: Lãnh đạo và quản lý
Module 3: Quản lý Nhà nước về GD&ĐT Module 4: Quản lý cơ sở giáo dục mầm non
Module 5: Kỹ năng hỗ trợ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

Phần thứ hai:
Thực tế
Báo cáo kết thúc khóa học (Viết 1 đề án 8-15 trang)
 

Nội dung cụ thể như sau:

Stt Nội dung bồi dưỡng Tiết
I Phần thứ nhất 315
1 Module 1: Đường lối phát triển GD&ĐT Việt Nam 15
  Chuyên đề 1. Đường lối phát triển GD & ĐT 15
2 Module 2: Lãnh đạo và Quản  30
  Chuyên đề 2. Tổng quan về khoa học quản lý và QLGD 15
  Chuyên đề 3. Quản lý sự thay đổi 15
3 Module 3: Quản lý Nhà nước về Giáo d& Đào tạo 60
  Chuyên đề 4. Quản lý hành chính Nhà nước về GD & ĐT 15
   
Chuyên đề 5. Quản lý và thực thi hệ thống văn bản quản lý nhà nước trong GD & ĐT
 
15
  Chuyên đề 6. Thanh tra, kiểm tra trong giáo dục mầm non 15
  Chuyên đề 7. Đánh giá, kiểm định chất lượng trong giáo dục mầm non 15
4 Module 4: Quản lý Nhà Trường 165
  Chuyên đề 8. Lập kế hoạch phát triển trường mầm non 15
  Chuyên đề 9. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non  
45
  Chuyên đề 10. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm tại các trường mầm non  
15
  Chuyên đề 11. Quản lý nhân sự trong trường mầm non 15
  Chuyên đề 12. Quản lý tài chính, tài sản trong trường mầm non 30
   
Chuyên đề 13. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ của các trường mầm non
 
15
  Chuyên đề 14. Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường 15
  Chuyên đề 15. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường mầm non 15
5 Module 5: Các kỹ nănhỗ trợ quản lý trường mnon 45
  Chuyên đề 16. Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họp 10
  Chuyên đề 17. Kỹ năng ra quyết định 15
  Chuyên đề 18. Kỹ năng làm việc nhóm 10
  Chuyên đề 19. Phong cách lãnh đạo 10
II Phần thứ hai 45
6 Thựtế 15
7 Báo cáo kết thúc khóa học (Viết đề á8-15 trang) 30
  Tổng cộng 360