Hướng dẫn làm trắc nghiệm tiếng anh A2 kèm tài liệu có đáp án

Câp nhật: 05/03/2024
 • Người đăng: admin
 • |
 • 7383 lượt xem

Trắc nghiệm tiếng anh A2 là các bài tập có độ khó thuộc cấp độ A2. Các dạng trắc nghiệm tiếng anh A2 thường gặp:

 • Multiple Choice (Chọn đáp án đúng)
 • Cloze test (Điền từ vào chỗ trống)
 • True – False (Đúng sai)

Các dạng trắc nghiệm tiếng anh A2 thường gặp

Hình thức thi trắc nghiệm (Objective test) ngày càng phổ biến với các bài thi tiếng anh nói chung và bài thi tiếng anh trình độ A2 nói riêng. Dạng trắc nghiệm tiếng anh A2 thường được sử dụng trong các phần thi đánh giá kỹ năng nghe và đọc của hầu hết các kỳ thi tiếng anh A2.

Tuy nhiên hầu hết các đề thi tiếng anh A2 vẫn sử dụng kết hợp với hình thức thi tự luận cho kỹ năng viết và thi vấn đáp cho kỹ năng nói để đánh giá năng lực của thí sinh một cách toàn diện ra chính xác hơn.

Multiple Choice – Yêu cầu thí sinh phải chọn một trong các lựa chọn đáp án đã cho.

1/ Which of the following is the capital of France?

A) Madrid
B) Berlin
C) Paris
D) Rome

Câu hỏi về thủ đô của nước Pháp là gì? Câu trả lời đúng là đáp án C) Paris

Cloze Test – Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong một câu hoặc đoạn văn.

The water cycle is a continuous process where water ….. (1) from the Earth’s surface to the atmosphere and then back to the surface again. This process is driven by the …..(2) of the sun and occurs all around the world. When the sun heats the Earth, it causes water in the oceans, lakes, and rivers to …..(3) and turn into water vapor through a process called evaporation. This water vapor rises and forms clouds, which can then result in precipitation, like rain or snow, returning water back to the Earth’s surface.

Câu 1

A) evaporates            B) falls            C) flows            D) freezes

Đoạn văn đang nói về nước bốc lên từ bề mặt Trái đất lên khí quyển, quá trình nước chuyển từ dạng lỏng sang dạng hơi được gọi là “bốc hơi”. Đáp án chính xác sẽ là:  A) evaporates 

Câu 2

A) moon            B) energy            C) plants            D) animals

Nước được bốc hơi bởi mặt trời. Đáp án chính xác sẽ là: B) energy

Câu 3

A) cool            B) freeze            C) heat           D) warm

Khi mặt trời làm nóng Trái đất, nó làm cho nước trong đại dương, hồ và sông ấm lên và biến thành hơi nước. Đáp án chính xác sẽ là: D) warm

True – False – Yêu cầu thí sinh lựa chọn đáp án chứa lỗi sai hoặc xác định câu đúng/ sai.

Reading Passage:
The Eiffel Tower is one of the most recognizable structures in the world. Located in Paris, France, it was completed in 1889 as the entrance arch for the 1889 World’s Fair. The tower is about 324 meters tall and was the tallest man-made structure in the world until the completion of the Chrysler Building in New York in 1930.

Câu 1. The Eiffel Tower was built in 1885.

True
False

Câu 2. The Eiffel Tower was once the tallest man-made structure in the world.

True
False

Câu 3. The Chrysler Building is located in Paris.

True
False

Mẫu đề trắc nghiệm tiếng anh A2 thi công chức

Từ những thông tin trên, có thể thấy hầu hết các bài thi chứng chỉ tiếng anh đều kết hợp cả tự luận và trắc nghiệm. Tuy nhiên, với đối tượng thi tuyển công chức ngoài điều kiện phải có bằng A2 tiếng anh trong hồ sơ thi tuyển phải trải qua một bài thi trắc nghiệm tiếng anh A2.

 • Đây là bài thi sử dụng hình thức trắc nghiệm 100% và là phần thi bắt buộc đối với các thí sinh thi công chức, được quy định trong Nghị định 138/2020/NĐ-CP.
 • Phần thi trắc nghiệm tiếng anh trình độ A2 công chức sẽ nằm trong Vòng 1 của kỳ thi tuyển. Đi cùng là bài thi kiểm tra kiến thức và kiểm tra trình độ tin học (nếu đơn vị thi tuyển có yêu cầu).

Một đề thi trắc nghiệm tiếng anh A2 thi công chức sẽ gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 90 phút. Hình thức làm bài có thể linh hoạt trên giấy hoặc trên máy tính, tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị thi. Cụ thể cấu trúc và cách tính điểm bài thi như sau:

Phần thi Số câu hỏi Nội dung câu hỏi Thang điểm
Ngữ pháp 20 câu Multiple Choice – Thí sinh chọn từ đúng trong 4 đáp án cho sẵn để hoàn thành câu. 0-20 điểm
Điền từ (Đục lỗ) 5 câu Multiple Choice – Đề bài là một đoạn văn đọc hiểu về chủ đề, lĩnh vực thí sinh dự thi. Thí sinh sẽ chọn đáp án cho trước để điền vào chỗ trống trong đoạn văn 0-5 điểm
Sắp xếp câu 5 câu Cloze Test – Đề bài cho trước câu văn/ đoạn văn bỏ trống vị trí của từ/ cụm từ và yêu cầu thí sinh điền từ còn thiếu từ 4 đáp án cho trước để hoàn thành câu/ đoạn văn 0-5 điểm

Dưới đây là một đề thi trắc nghiệm tiếng anh A2 thi công chức mà bạn đọc có thể tham khảo:

Đề thi công chức trình độ A2 có đáp án

MULTIPLE CHOICE: Choose the best answer and blacken your choice (15 points)

1. She is one of the famous architects in our country. She often ………………beautiful houses.

A. designs
B. is designing
C. has designed
D. designed

2. Pick out the words whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

A. decide
B. collect
C. celebrate
D. certain

3. Do you believe that such a problem can…?

A. solve
B. be solving
C. is solved
D. be solved

4. When I arrived home last night, I discovered that Jane……………….

A. had gone
B. went
C. has gone
D. goes

5. “Thank you for your help, Mary.” – “………………” .

A. With all my heart
B. Never remind me
C. All it is for you
D.It’s my pleasure

6. When I came, an experiment ……………… in the lab.

A. was being holding
B. has been held
C. was being held
D. has held

7. “Why did you buy this watch?” – “It was ……………… I could find.”

A. cheapest
B. cheapest one
C. the cheapest one
D. the most cheapest

8. When my children were little, we ……………… hours playing in the garden.

A. used to spending
B. used to spend
C. are used to spending
D. are used to spend

9. This soup is ……………… hot for her to eat.

A. too
B. so
C. very
D. much

10. If I ……………… the lottery, I would give most to charity.

A. win
B. won
C. will win
D. had won

11. The teacher told her students to concentrate ……………… what she was saying.

A. on
B. at
C. to
D. about

12. I turned on the electric fan ……………… the room was hot.

A. because
B. despite
C. although
D. so

13. Mr Black has coughed a lot and he has to ……………… smoking.

A. look up
B. wash up
C. give up
D. hold up

14. “Have you got any plans for the weekend?” – “Yes, I ……………… my grandparents”

A. visit
B. am going to visit
C. will visit
D. may visit

15. Would you like ……………… that for you?

A. me doing
B. me to do
C. be
D. to being

READING

1/ Read the following passage and choose the best answer for the gaps (15 points)

What is life like for today students? As the university and college terms began, I talked to a few students about their lives.
Sarah James is a second year biology student. “Money is a big problem” said Sarah. “I can eat quite cheaply at the university, but I spend quite a lot on transport. I also spend much on clothes, as I like to wear things that are in fashion.
Colin Peters, who is studying engineering, disagrees. “I don’t spend anything on clothes, unless you count my climbing boots.” he said. “I’m very keen on climbing, and I do need special equipment, some of which is very expensive. Luckily, my parents gave me the money for my birthday in November. Not much of my money goes on transport, because I have a bicycle.”
Diana Bell is a first year fashion students. “I make all my own clothes. This should save me money, but in fact, the materials are very expensive. I don’t know how I would manage if I didn’t sell some of the dresses and hats I made to the other students. Everything is expensive.” she said. “That includes the rent, food, transport and heating for the flat in winter.”
Jack is a science student in his final year. “What do I spend my money on? Well, not on clothes, and not a lot on going out in the evening. My rent is expensive, and I suppose I spend quite a lot on books.”

1. This reading passage is from ………………..

A. A student’s notebook.
B. A letter to friend.
C. A magazine article.
D. An advertisement.

2. The aim of the writer is to …………………

A. show how students live.
B. give advice to students.
C. explain that students work hard.
D. complain about students’ way of life.

3. The students’ main problem is………………….

A. deciding on what to wear.
B. living on the money they receive.
C. finding enough time to study.
D. cooking their own food.

4. Colin is different from Sarah because……………………

A. He has generous parents who help him.
B. He doesn’t need to study very hard.
C. He is not a second year student.
D. His clothes and transport cost less.

5. Which of the following is TRUE for Diana?

A. “I haven’t bought any clothes this year but I will have to next year when I start work.”
B. “I’m going to buy a new pair of boots this winter, after my birthday.”
C. “I bought a new jacket and trousers yesterday, so I haven’t any money.”
D. “A friend is going to pay me to make a jacket for her, so I will have enough money after all.”

2/ Read the following passage and choose the best answer (20 points)

Lucky Escape

After having saved for years the Clarke family were finally in a position to see their dream come true. They (1)…………….. ready to travel from Scotland to start a new life (2) ……………. America.
The (3) ……………… family were very excited about their (4) ……………… by ship across the Atlantic. However, just days before their departure, one of their sons was bitten by a dog. Their plans fell through when they were told they (5) …………….. not be able to travel because of the possibility (6) … …………… boy could have rabies.
The family were devastated and the father went to the docks to watch the ship that he had hoped would (7) ……………… them to their new life depart. As he stood on the harbor thinking about his son, he watched the ship and wondered (8) ……………… the family would ever get to make the journey.
However, soon (9) ………………… this disappointment the father discovered how fortunate the family had been. The son did not have rabies and a few days later the news came (10) …………….. the ship the Clarke family should have been on had sunk. The Titanic had gone down with hundreds of people losing their lives.

 1.          A. was           B. been          C. were          D. Had
 2.          A. on             B. at               C. in               D. To
 3.          A. total          B. whole         C. all              D. Altogether
 4.          A. trip            B. going         C. travel         D. Journey
 5.          A. could        B. had            C. would         D. Should
 6.          A. some        B. one            C. a                D. The
 7.          A. move        B. take           C. …              D. Drive
 8.          A. why          B. how            C. if               D. Because
 9.          A. since        B. when          C. until          D. After
 10.          A. that          B. which          C. when        D. how

Thí sinh cần làm đúng ít nhất 15 câu (5 điểm) mới được xét là qua vòng 1. Tuy toàn bộ bài thi là dạng trắc nghiệm và trình độ tiếng anh A2 cũng chỉ ở mức cơ bản, nhưng với đối tượng thi công chức thì bài thi lại không hề đơn giản. Hầu hết mọi người đều không có nhiều thời gian để chuẩn bị, ôn tập trước kỳ thi nên tỉ lệ thi trượt cũng khá nhiều.

Hướng dẫn làm các dạng trắc nghiệm tiếng anh A2

Từ những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp phía trên. Chắc hẳn bạn đã nắm được các dạng trắc nghiệm tiếng anh trình độ A2.

Dưới đây là một số hướng dẫn ôn thi tiếng anh A2 được đội ngũ giảng viên luyện thi của chúng tôi chia sẻ. Bạn có thể tham khảo để áp dụng chung trong các kỳ thi tiếng anh nói chung và bài thi trắc nghiệm tiếng anh A2 nói riêng.

Khi làm dạng bài Multiple choice

 • Đọc câu hỏi một cách cẩn thận để hiểu rõ ý của câu hỏi. Xác định đề cập đến gì và loại thông tin mà câu hỏi yêu cầu.
 • Đọc tất cả các lựa chọn đáp án một cách cẩn thận. Đảm bảo bạn hiểu rõ ý nghĩa của mỗi lựa chọn.
 • Loại bỏ ngay các lựa chọn đáp án mà bạn biết chắc chắn sai hoặc không hợp lý.
 • Nếu có nhiều lựa chọn còn lại, so sánh chúng với nội dung câu hỏi. Tìm những từ khóa trong câu hỏi và tìm xem lựa chọn nào phù hợp nhất với ý của câu hỏi.

Khi làm dạng bài Cloze Test

 • Đọc đoạn văn trước khi bắt đầu điền từ vào chỗ trống. Điều này giúp bạn hiểu nội dung tổng quan và tìm ra ngữ cảnh cụ thể của mỗi chỗ trống.
 • Xác định ngữ cảnh xung quanh từ cần điền. Cân nhắc các từ xung quanh, ý nghĩa của câu, và các từ trong đoạn văn mà có thể giúp bạn chọn từ đúng.
 • Sử dụng kiến thức ngữ pháp, từ vựng và ngữ cảnh để xác định từ hoặc cụm từ thích hợp cho mỗi chỗ trống.
 • Trước khi nhìn vào các lựa chọn, hãy thử dự đoán từ bạn nghĩ là phù hợp với ngữ cảnh và ý nghĩa của câu. Sau đó chọn đáp án hợp về ngữ pháp và từ vựng, hợp lý trong ngữ cảnh của câu.

Khi làm dạng bài True – False

 • Đọc đoạn văn bằng phương pháp đọc Skimming để nắm được thông tin chính mà đoạn cung cấp. Thường thì câu hỏi sẽ tập trung vào thông tin cốt lõi, vì vậy hãy tìm hiểu những thông tin quan trọng trong đoạn văn.
 • Đọc kỹ câu hỏi để hiểu ngữ cảnh và xác định thông tin của câu hỏi là khẳng định, phủ định hay dạng cung cấp thông tin.
 • Sử dụng kỹ năng đọc Scanning để tìm hiểu những thông tin quan trọng trong đoạn văn. So sánh câu với dữ liệu trong bài đọc để đưa ra quyết định. Chú ý các từ phủ định có thể làm cho câu từ đúng trở thành sai hoặc ngược lại.
trắc nghiệm tiếng anh a2
Cần nắm rõ phương pháp làm từng dạng bài trắc nghiệm để hoàn thành bài thi.

Nhận trọn bộ đề thi trắc nghiệm kiến thức A2 Vstep tham khảo cực sát đề chính thức, dễ học, dễ nhớ được tổng hợp từ Giảng viên Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Đăng ký nhận bộ đề

Download đề thi trắc nghiệm tiếng anh A2

Sau khi nắm được các dạng câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh A2 và biết cách xử lý từng dạng bài, việc tiếp theo là ôn và làm bài tập để thành tạo kỹ năng làm bài. Chúng tôi xin gửi tới bạn một số đề thi trắc nghiệm tiếng anh A2 để tham khảo. Bộ đề thi bao gồm các phần đọc hiểu, phần viết, viết lại câu hoàn chỉnh với từ gợi ý…

Bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh trình độ A2:

Một số đề trắc nghiệm tiếng anh A2 thi công chức

Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp đã giúp bạn có thêm kinh nghiệm và tài liệu để ôn tập phần thi trắc nghiệm tiếng anh A2. Chúc bạn ôn tập tốt và gặt hái được kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới!

Tham khảo: Kinh nghiệm mẹo thi tiếng anh A2 đạt điểm cao

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *