Đề thi trắc nghiệm tiếng anh A2 thi công chức (Tải full PDF)

Câp nhật: 22/07/2022
 • Người đăng: admin
 • |
 • 3421 lượt xem

Đề thi trắc nghiệm tiếng anh A2 là gì? Thi trắc nghiệm tiếng anh A2 có khó không? Tải đề thi trắc nghiệm tiếng anh A2 ở đâu? Bài viết dưới đây của trangtuyensinh24h sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên. Cùng theo dõi nhé!

Cấu trúc đề thi trắc nghiệm tiếng anh trình độ A2

Ngoài điều kiện phải có bằng A2 tiếng anh trong hồ sơ thi tuyển, ứng viên thi tuyển công chức, viên chức còn phải trải qua một bài thi trắc nghiệm tiếng anh A2. Bài thi trắc nghiệm tiếng anh A2 là phần thi bắt buộc đối với các thí sinh thi công chức, được quy định trong Nghị định 138/2020/NĐ-CP – Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức. Phần thi trắc nghiệm tiếng anh trình độ A2 sẽ nằm trong Vòng 1 của kỳ thi tuyển. Đi cùng là bài thi kiểm tra kiến thức và kiểm tra trình độ tin học (nếu đơn vị thi tuyển có yêu cầu).

Từ những thông tin trên, có thể thấy tầm quan trọng của bài thi trắc nghiệm tiếng anh A2 này. Bạn phải vượt qua bài thi này mới có thể có cơ hội bước vào vòng 2 công chức. Vì thế, bạn nên có sự chuẩn bị tốt về kiến thức trước khi tham gia kỳ thi.

Khác với cấu trúc đề thi tiếng anh A2 của Bộ Giáo dục, một đề thi trắc nghiệm tiếng anh A2 sẽ gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, hình thức làm bài có thể linh hoạt trên giấy hoặc trên máy tính, tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị thi. Bài thi có thời gian 90 phút cho 30 câu hỏi trắc nghiệm được chia thành 4 phần thi như sau:

Phần thi

Yêu cầu

Ngữ pháp

Thí sinh sẽ chọn từ đúng trong 4 đáp án đề hoàn thành câu.

Điền từ

Đề bài là một đoạn văn đọc hiểu về chủ đề, lĩnh vực thí sinh dự thi. Thí sinh sẽ chọn đáp án cho trước để điền vào chỗ trống trong đoạn văn

Sắp xếp câu

Đề bài cho các từ không theo thứ tự và yêu cầu thí sinh sắp xếp lại vị trí để tạo thành câu có nghĩa

Đọc hiểu

Đề bài cho bài đọc cung cấp thông tin và thí sinh dựa vào những thông tin đó để hoàn thành câu hỏi trắc nghiệm

Thí sinh cần làm đúng ít nhất 15 câu (5 điểm) mới được xét là qua vòng 1. Tuy trình độ A2 không quá khó nhưng với đối tượng thi công chức thường là những người đã đi làm thì bài thi lại không hề đơn giản. Hầu hết mọi người đều không có nhiều thời gian để chuẩn bị, ôn tập trước kỳ thi nên tỉ lệ thi trượt cũng khá nhiều.

trắc nghiệm tiếng anh a2
Trắc nghiệm tiếng anh A2 thi công chức

Xem thêm: Download 10 bộ đề thi chứng chỉ tiếng anh A2 miễn phí

Download đề thi trắc nghiệm tiếng anh A2

Từ những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp phía trên. Chắc hẳn bạn đã nắm rõ cấu trúc và cách tính điểm đề thi trắc nghiệm tiếng anh trình độ A2. Vậy với vốn thời gian hạn hẹp thì cần ôn tập thế nào để đạt được mục tiêu 5 điểm?

Dưới đây là một số hướng dẫn ôn thi tiếng anh A2 được đội ngũ giảng viên luyện thi của chúng tôi chia sẻ. Bạn có thể tham khảo để áp dụng chung trong các kỳ thi tiếng anh nói chung và bài thi trắc nghiệm tiếng anh A2 nói riêng.

 • Lưu ý thời gian làm bài thi và biết cách phân bổ thời gian làm từng phần cho hợp lý. Với 90 phút cho 4 phần thi, bạn sẽ có khoảng hơn 20 phút cho một phần thi. Nên nhớ rằng điểm của từng câu là như nhau nên đừng dành quá nhiều thời gian để làm câu khó.
 • Tận dụng thêm thời gian soát đề để đọc lướt tất cả các câu hỏi, xem phần nào dễ thì làm trước.
 • Hãy đọc kỹ đề để làm đúng theo yêu cầu, nên làm theo từng phần, làm trực tiếp vào đề thi và đánh dấu lại những câu khó để không bỏ sót.
 • Cố gắng làm hết các câu hỏi, kể cả những câu không biết trả lời, tận dụng một số mẹo như phương pháp loại trừ, phương pháp suy luận từ câu hỏi để tìm đáp án gần đúng.

Trangtuyensinh24h xin gửi tới bạn một số đề thi trắc nghiệm tiếng anh A2 để tham khảo. Bộ đề thi bao gồm các phần đọc hiểu, phần viết, viết lại câu hoàn chỉnh với từ gợi ý… Mời bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về đề thi để phục vụ cho quá trình ôn tập.

Bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh trình độ A2:

trắc nghiệm tiếng anh a2
Đề thi trắc nghiệm tiếng anh trình độ A2

Xem thêm: Cập nhật mẫu chứng chỉ A2 tiếng anh của các trường được Bộ GD&ĐT cấp phép

Đề thi công chức trình độ A2 có đáp án

MULTIPLE CHOICE: Choose the best answer and blacken your choice (15 points)

1. She is one of the famous architects in our country. She often ………………beautiful houses.

  1. designs
  2. is designing
  3. has designed
  4. designed

2. Pick out the words whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

  1. decide
  2. collect
  3. celebrate
  4. certain

3. Do you believe that such a problem can…?

  1. solve
  2. be solving
  3. is solved
  4. be solved

4. When I arrived home last night, I discovered that Jane……………….

  1. had gone
  2. went
  3. has gone
  4. goes

5. “Thank you for your help, Mary.” – “………………” .

  1. With all my heart  
  2. Never remind me
  3. All it is for you
  4. D.It’s my pleasure

6. When I came, an experiment ……………… in the lab.

  1. was being holding 
  2. has been held
  3. was being held
  4. has held

7. “Why did you buy this watch?” – “It was ……………… I could find.”

  1. cheapest
  2. cheapest one
  3. the cheapest one
  4. the most cheapest

8. When my children were little, we ……………… hours playing in the garden.

  1. used to spending
  2. used to spend
  3. are used to spending
  4. are used to spend

9. This soup is ……………… hot for her to eat.

  1. too
  2. so
  3. very
  4. much

10. If I ……………… the lottery, I would give most to charity.

  1. win
  2. won
  3. will win
  4. had won

11. The teacher told her students to concentrate ……………… what she was saying.

  1. on
  2. at
  3. to
  4. about

12. I turned on the electric fan ……………… the room was hot.

  1. because
  2. despite
  3. although
  4. so

13. Mr Black has coughed a lot and he has to ……………… smoking.

  1. look up
  2. wash up
  3. give up
  4. hold up

14. “Have you got any plans for the weekend?” – “Yes, I ……………… my grandparents”

  1. visit
  2. am going to visit
  3. will visit
  4. may visit

15. Would you like ……………… that for you?

  1. me doing
  2. me to do
  3. be
  4. to being

READING

 1. Read the following passage and choose the best answer for the gaps (15 points)

What is life like for today students? As the university and college terms began, I talked to a few students about their lives.

Sarah James is a second year biology student. “Money is a big problem” said Sarah. “I can eat quite cheaply at the university, but I spend quite a lot on transport. I also spend much on clothes, as I like to wear things that are in fashion.

Colin Peters, who is studying engineering, disagrees. “I don’t spend anything on clothes, unless you count my climbing boots.” he said. “I’m very keen on climbing, and I do need special equipment, some of which is very expensive. Luckily, my parents gave me the money for my birthday in November. Not much of my money goes on transport, because I have a bicycle.”

Diana Bell is a first year fashion students. “I make all my own clothes. This  should save me money, but in fact, the materials are very expensive. I don’t know how I would manage if I didn’t sell some of the dresses and hats I made to the other students. Everything is expensive.” she said. “That includes the rent, food, transport and heating for the  flat in winter.”

Jack is a science student in his final year. “What do I spend my money on? Well, not on clothes, and not a lot on going out in the evening. My rent is expensive, and I suppose I spend quite a lot on books.”

1. This reading passage is from ………………..

  1. A student’s notebook.
  2. A letter to friend.
  3. A magazine article.
  4. An advertisement.

2. The aim of the writer is to …………………

  1. show how students live.
  2. give advice to students.
  3. explain that students work hard.
  4. complain about students’ way of life.

3. The students’ main problem is………………….

  1. deciding on what to wear.
  2. living on the money they receive.
  3. finding enough time to study.
  4. cooking their own food.

4. Colin is different from Sarah because……………………

  1. He has generous parents who help him.
  2. He doesn’t need to study very hard.
  3. He is not a second year student.
  4. His clothes and transport cost less.

5. Which of the following is TRUE for Diana?

  1. “I haven’t bought any clothes this year but I will have to next year when I start work.”
  2. “I’m going to buy a new pair of boots this winter, after my birthday.”
  3. “I bought a new jacket and trousers yesterday, so I haven’t any money.”
  4. “A friend is going to pay me to make a jacket for her, so I will have enough money after all.”

2. Read the following passage and choose the best answer (20 points)

Lucky Escape

After having saved for years the Clarke family were finally in a position to see their dream come true. They (1)…………….. ready to travel from Scotland to start a new life (2) ……………. America.

The (3) ……………… family were very excited about their (4) ……………… by ship across the Atlantic. However, just days before their departure, one of their sons was bitten by a dog. Their plans fell through when they were told they (5) …………….. not be able to travel because of the possibility (6) … …………… boy could have rabies.

The family were devastated and the father went to the docks to watch the ship that he had hoped would (7) ……………… them to their new life depart. As he stood on the harbour thinking about his son, he watched the ship and wondered (8) ……………… the family would ever get to make the journey.

However, soon (9) ………………… this disappointment the father discovered how fortunate the family had been. The son did not have rabies and a few days later the news came (10) …………….. the ship the Clarke family should have been on had sunk. The Titanic had gone down with hundreds of people losing their lives.

 1. A. was       B. been       C. were       D. Had      
 2. A. on       B. at       C. in       D. To
 3. A. total       B. whole       C. all       D. Altogether
 4. A. trip       B. going       C. travel       D. Journey
 5. A. could       B. had       C. would       D. Should
 6. A. some       B. one       C. a       D. The
 7. A. move       B. take       C. …       D. Drive
 8. A. why       B. how       C. if       D. Because
 9. A. since       B. when       C. until       D. After
 10. A. that       B. which       C. when       D. how

ĐÁP ÁN

MULTIPLE CHOICES: Choose the best answer and blacken your choice (15 points)

1. A

2. B

3. D

4. A

5. D

6. C

7. C

8. B

9. B

10. B

11. A

12. A

13. C

14. B

15. B

READING

 1. Read the following passage and choose the best answer (15 points)

1. A

2. A

3. B

4. D

5. D

 1. Read the following passage and choose the best answer for the gaps (20 points)

1. C

2. C

3. B

4. D

5. C

6. D

7. B

8. C

9. D

10. A

Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp đã giúp bạn có thêm kinh nghiệm và tài liệu để ôn tập phần thi trắc nghiệm tiếng anh A2 công chức. Chúc bạn làm bài tốt và gặt hái được kết quả cao trong kỳ thi tuyển sắp tới!

Xem thêm: