Mã số, bậc lương, điều kiện bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng 3

Câp nhật: 24/06/2023
 • Người đăng: admin
 • |
 • 7205 lượt xem

CDNN giáo viên tiểu học hạng III là gì? Các thay đổi về giáo viên tiểu học hạng 3 cũ và hạng 3 mới được quy định trong văn bản pháp luật nào? Bậc lương giáo viên tiểu học hạng 3 cũ và mới có thay đổi gì không? Cùng tìm hiểu thông tin qua bài viết dưới đây.

Giáo viên tiểu học hạng 3 là gì?

Giáo viên tiểu học hạng 3 là tên gọi thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên tiểu học trong bậc chức danh. Trước đây theo quy định tại Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, các hạng chức danh nghề nghiệp tiểu học được chia thành:

 • Giáo viên tiểu học hạng 2 – Mã V.07.03.07
 • Giáo viên tiểu học hạng 3 – Mã V.07.03.08
 • Giáo viên tiểu học hạng 4 – Mã V.07.03.09

Theo thông tư này, giáo viên tiểu học hạng 3 cũ có mã số hạng V.07.03.08 và là hạng được thăng hạng lên từ hạng 4. Tuy nhiên, sau khi TT 02/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực, hạng chức danh nghề nghiệp GV tiểu học đã được chuyển đổi như sau:

 • Giáo viên tiểu học hạng 1 – Mã V.07.03.27
 • Giáo viên tiểu học hạng 2 – Mã V.07.03.28
 • Giáo viên tiểu học hạng 3 – Mã V.07.03.29

Theo đó, giáo viên hạng 3 tiểu học hiện mới có mã số V.07.03.29 và có nhiệm vụ:

 • Xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục học sinh; tham gia xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục cho các nhóm học sinh cá biệt phù hợp với mục tiêu, kế hoạch giáo dục tiểu học;
 • Thực hiện chương trình giáo dục tiểu học và chương trình giáo dục trong nhà trường;
 • Thực hiện phương pháp dạy học, giáo dục theo định hướng bồi dưỡng phẩm chất, năng lực học sinh; Tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; Tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sản xuất đồ dùng, thiết bị dạy học cấp tiểu học;
 • Hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu; Tự học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ, kinh doanh; Tham gia các hoạt động chuyên môn theo yêu cầu; Tham gia bình dân học vụ, giáo dục bắt buộc, dạy chữ, giáo dục hòa nhập;
 • Phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội để giáo dục, tư vấn cho học sinh tiểu học;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao.
Giáo viên tiểu học hạng 3 là gì?

Quy định bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng III mới

Từ ngày 20/3/2021, khi Thông tư 02/2021 có hiệu lực thì giáo viên tiểu học hạng III ở quy định cũ đạt tiêu chuẩn của hạng CDNN  theo Thông tư 02 sẽ được bổ nhiệm sang hạng mới theo Thông tư mới như sau:

 • Giáo viên tiểu học hạng IV (mã V.07.03.09) bổ nhiệm vào CDNN giáo viên tiểu học hạng 3 (mã V.07.03.29). Nếu chưa đạt chuẩn thì giữ nguyên hạng 4 (mã V.07.03.09) cho tới khi đạt chuẩn và được bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng 3 (mã V.07.03.29)
 • Giáo viên tiểu học hạng 3 cũ (mã V.07.03.08) bổ nhiệm vào giáo viên tiểu học hạng III mới (mã V.07.03.29). Nếu chưa có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên trở lên thì giữ nguyên mã V.07.03.08 cho đến khi đạt chuẩn thì bổ nhiệm vào CDNN giáo viên tiểu học hạng 3 mới hoặc giữ nguyên mã cũ cho đến khi nghỉ hưu.
 • Giáo viên tiểu học hạng 2 cũ (mã V.07.03.07) chưa đạt chuẩn thì được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên tiểu học hạng 3 mới (mã V.07.03.29).

Sau khi đạt chuẩn thì bổ nhiệm lên CDNN giáo viên tiểu học hạng II mã số V.07.03.28 mà không phải thăng hạng.

Giáo viên tiểu học hạng 3 có bắt buộc không?

Từ TT 21/2015, đối với giáo viên tiểu học hạng IV cũ (Mã V.07.03.09) không yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp. Tuy nhiên khi TT 02/2021 ban hành và có quy định chuyển đổi từ hạng IV cũ (Mã V.07.03.09) lên hạng III mới (Mã V.07.03.29) thì vấn đề “Có bắt buộc phải có chứng chỉ CDNN khi bổ nhiệm/ xếp hạng giáo viên tiểu học hạng 3 không? là vấn đề mà nhiều viên chức quan tâm.

Để trả lời cho câu hỏi này, học viên cần lưu ý thông tin tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư 02/2021 như sau:

Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạn CDNN giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng CDNN theo quy định tại Thông tư thì được bổ nhiệm vào hạng CDNN giáo viên tiểu học.

Giáo viên tiểu học hạng 4 (mã V.07.03.09) được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên tiểu học hạng 3 (mã V.07.03.29).

Như vậy, khi chuyển hạng CDNN mới là hạng III thì không yêu cầu viên chức phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Còn đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 và được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên tiểu học hạng III (mã V.07.03.29) thì bắt buộc phải học và có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Giáo viên tiểu học hạng 3 có bắt buộc không?

Điều kiện để trở thành giáo viên tiểu học hạng III mới

Theo TT 02/2021/TT-BGDĐT, các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học nói chung và GV tiểu học hạng 3 nói riêng đã có nhiều sự thay đổi. Để trở thành giáo viên tiểu học hạng 2, giáo viên phải đảm bảo những tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

 • Tuân thủ các nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng, tuân thủ luật pháp quốc gia, các quy định của cơ quan và địa phương về giáo dục tiểu học.
 • Thường xuyên tu dưỡng đạo đức nhà giáo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, là tấm gương cho học sinh noi theo.
 • Thương yêu, công bằng, tôn trọng học sinh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Chấp hành tốt trách nhiệm, nghĩa vụ chung của viên chức và các quy định của Bộ Giáo dục về đạo đức nhà giáo.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo giáo viên tiểu học.
 • Nếu môn học không đủ giáo viên có bằng cử nhân chuyên ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có bằng NVSP giáo viên tiểu học;
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng theo CDNN giáo viên tiểu học

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

 • Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giáo dục tiểu học, các quy định, yêu cầu của sở, ngành và địa phương để triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được giao;
 • Thực hiện giảng dạy và giáo dục có chất lượng, phù hợp với chương trình giáo dục và kế hoạch giáo dục của nhà trường;
 • Vận dụng kiến ​​thức sư phạm và tâm lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh;
 • Có khả năng vận dụng các phương pháp sư phạm, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh;
 • Có khả năng phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao kết quả giáo dục học sinh;
 • Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, phát triển năng lực cá nhân; biết vận dụng kết quả giảng dạy và nghiên cứu khoa học vào thực tế giảng dạy và giáo dục; hướng dẫn học sinh tự làm đồ dùng dạy học;
 • Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu công việc;
Điều kiện để trở thành giáo viên tiểu học hạng III mới

Bậc lương của giáo viên tiểu học hạng III theo quy định mới

Bên cạnh những thay đổi mới về phân hạng và mã số hạng CDNN giáo viên tiểu học. Bậc lương giáo viên tiểu học hạng 3 cũ và hạng 3 mới cũng có sự chênh lệch và được nhiều giáo viên quan tâm.

Với trường hợp giáo viên tiểu học hạng 3 cũ (mã V.07.03.08) chưa đạt chuẩn thi vẫn giữ nguyên mã số cũ và tính lương dựa theo bảng lương viên chức loại A0. Hệ số lương gv tiểu học hạng 3 cũ được hưởng là từ 2.1 đến 4.89. Bậc lương giáo viên tiểu học hạng 3 cũ được tính như sau:

Bậc lương Hệ số lương Thành tiền (Triệu đồng)
Bậc 1 2.10 3.129.000
Bậc 2 2.41 3.590.900
Bậc 3 2.72 4.052.800
Bậc 4 3.03 4.514.700
Bậc 5 3.34 4.976.600
Bậc 6 3.65 5.438.500
Bậc 7 3.96 5.900.400
Bậc 8 4.27 6.362.300
Bậc 9 4.58 6.824.200
Bậc 10 4.89 7.286.100

Sau khi đạt chuẩn, giáo viên sẽ được bổ nhiệm vào giáo viên tiểu học hạng 3 mới. Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 (mã số V.07.03.29) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, với hệ số lương 2,34 đến 4,98. Cụ thể như sau:

Bậc lương Hệ số lương Thành tiền (Triệu đồng)
Bậc 1 2.34 3.486.600
Bậc 2 2.67 3.978.300
Bậc 3 3.00 4.470.000
Bậc 4 3.33 4.961.700
Bậc 5 3.66 5.453.400
Bậc 6 3.99 5.945.100
Bậc 7 4.32 6.436.800
Bậc 8 4.65 6.928.500
Bậc 9 4.98 7.420.200

Trên đây là toàn bộ những thông tin hữu ích về những thay đổi của hạng 3 mới tiểu học. Quý học viên có thắc mắc cần giải đáp về các hạng CDNN giáo viên vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

 • Địa chỉ: Số 20A, Ngõ 9 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 • Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *