Tổng hợp đề thi tiếng anh công chức trình độ B1 có đáp án

Câp nhật: 14/03/2024
 • Người đăng: admin
 • |
 • 2022 lượt xem

Đề thi công chức tiếng anh B1 là phần thi tiếng anh trong kỳ thi tuyển công chức. Cấu trúc bài thi gồm 3 phần, thời gian làm bài 30 phút:

 • Ngữ pháp (15 câu)
 • Từ vựng (10 câu)
 • Đọc hiểu (5 câu)

Để vượt phần thi, thí sinh cần làm đúng ít nhất 15 câu hỏi, tương đương điểm số bài thi tối thiểu là 5 điểm.

Quy định về đề thi công chức tiếng anh B1

Đề thi công chức tiếng anh B1 là bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ dành cho đối tượng thi tuyển công chức, viên chức tương đương trình độ B1. Thông tin, quy định về kỳ thi này nằm trong Nghị định 138/2020/NĐ-CP, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Cụ thể như sau:

Điều 8. Nghị định 138/2020/NĐ-CP: Hình thức, nội dung và thời gian thi

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

 • Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức chưa có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.
 • Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

 • Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;
 • Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút;
 • Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Theo thông tin trên, phần thi công chức tiếng anh B1 là phần thi thứ 2 tròng vòng thi đầu tiên. Thí sinh sẽ thực hiện thi phần kiến thức chung trước và sau đó là thi ngoại ngữ, tin học.

Một điểm mà thí sinh dự tuyển công chức cần lưu ý đó là quy định về điều kiện miễn thi tiếng anh. Quy định này được đề cập tại Điểm c, Điều 8 như sau:

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

 • Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
 • Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
 • Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Do đó, nếu thí sinh đã đáp ứng một trong số những điều kiện được miễn thi ngoại ngữ thì sẽ không phải tham gia bài thi tiếng anh Công chức. Kết quả phần thi đó khi được tính vào tổng điểm chung xét điều kiện qua Vòng 1 sẽ được tính là Đạt.

đề thi công chức tiếng anh b1
Đề thi công chức tiếng anh B1 là phần thi tiếng anh trong kỳ thi tuyển công chức

Cấu trúc đề thi công chức tiếng anh B1

Tương tự như các bài thi công chức tiếng anh trình độ khác, đề thi công chức tiếng anh B1 được thực hiện trên giấy hoặc máy tính tùy vào điều kiện của đơn vị tổ chức thi. Cấu trúc đề thi được chia thành 3 phần với 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài cho thí sinh là 30 phút. Cụ thể như sau:

Phần thi Số câu hỏi Nội dung câu hỏi Thang điểm
Ngữ pháp 15 câu Có 4 đáp án A, B, C, D cho mỗi câu. Thí sinh lựa chọn 1 đáp án đúng duy nhất. 0-15 điểm
Từ vựng 10 câu Đề thi sẽ cho 1 đoạn văn, trong đoạn văn đó sẽ bỏ trống ra những ô trống. Yêu cầu thí sinh chọn từ đúng trong đáp án cho sẵn để điền vào chỗ trống. 0-10 điểm
Đọc hiểu 5  câu Cho bài đọc hiểu tiếng Anh theo chủ đề, lĩnh vực mà ngành thí sinh dự thi, thí sinh sẽ chọn 1 trong 4 từ cho trước để điền vào các chỗ trống trong đoạn văn. 0-5 điểm

Để vượt qua bài thi này, thí sinh cần làm đúng ít nhất 15 câu hỏi, tương đương 5 điểm. Thí sinh làm bài thi trên máy tính sẽ được thông báo kết quả ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi. Thí sinh làm bài thi trên giấy sẽ được thông báo kết quả chậm nhất 05 ngày kể từ ngày hoàn thành chấm thi (Thời gian chấm thi chậm nhất là 15 ngày).

Mô tả bài thi tiếng anh B1 công chức

Trong phần này, chúng tôi sẽ giúp bạn hình dung cụ thể nhất về cấu trúc bài thi với phần trích dẫn đề thi B1 công chức có đáp án dưới đây:

PHẦN 1

Question 1. The manager took her ________ when she noticed the error in the report.

A. time
B. glasses
C. break
D. attention

Cụm từ “take her note” có nghĩa là cô ấy bắt đầu tập trung vào điều gì đó

Question 2. The new policy is in ________ with our company’s environmental goals.

A. line
B. touch
C. tune
D. sync

Cụm từ “in line with” có nghĩa là “consistent with” hoặc “according to”.

Question 3. You can’t just ________ your responsibilities as a team leader.

A. walk off
B. walk away from
C. walk to
D. walk with

To “walk away from” một cái gì đó có nghĩa là từ bỏ hoặc bỏ cuộc.

Question 4. The early bird ________ the worm.

A. gets
B. takes
C. catches
D. finds

Người ta thường nói “The early bird gets the worm”, nghĩa là ai bắt đầu sớm hoặc chủ động sẽ có lợi thế.

Question 5. His ideas didn’t ________ with mine, so we decided to go our separate ways.

A. jive
B. match
C. compare
D. align

Khi các ý tưởng “align”, chúng đồng ý hoặc nhất quán với nhau.

Question 6. Mary always speaks her mind; she’s very ________.

A. outspoken
B. outlandish
C. outside
D. outgoing

Người “outspoken” nói lên suy nghĩ của mình một cách thoải mái và cởi mở.

Question 7. “Can I borrow your book?” – “______”

A. Of course.
B. Yes, I can.
C. No, thanks.
D. Please keep it.

“Of course” biểu thị sự cho phép hoặc đồng ý.

Question 8. When you face a challenge, you must stand ________ and face it head-on.

A. down
B. up
C. away
D. out

“stand up” có nghĩa là trực tiếp đối mặt với thử thách hoặc không lùi bước.

Question 9. Our team is ________ the top position in the league.

A. on
B. at
C. over
D. under

Chúng ta sử dụng “at” khi đề cập đến một vị trí hoặc cấp bậc cụ thể, chẳng hạn như ” “.

Question 10. She has a heart of ________ and always helps those in need.

A. silver
B. stone
C. gold
D. bronze

“Heart of gold” là thành ngữ mang ý nghĩa tấm lòng rất nhân hậu, rộng lượng.

Question 11. I find it hard to ________ between two equally good options.

A. choose
B. decide
C. pick
D. differentiate

“Decide between” là cụm từ chính xác khi lựa chọn giữa các tùy chọn.

Question 12. After the incident, they were on bad ________ for a while.

A. moments
B. spots
C. terms
D. periods

“On bad terms” là cách diễn đạt có nghĩa là có mối quan hệ không tốt hoặc thù địch với ai đó.

Question 13. It’s not in my ________ to give up easily.

A. nature
B. habit
C. custom
D. routine

“It’s not in my nature” là một cách để nói rằng điều gì đó không phải là một phần tính cách hay khuynh hướng vốn có của một người.

Question 14. The athletes are in ________ shape for the upcoming tournament.

A. top
B. peak
C. best
D. high

“In top shape” có nghĩa là ở trạng thái thể chất tốt nhất.

Question 15. The new project was a ________ in the dark, but it turned out to be successful.

A. hit
B. strike
C. touch
D. shot

“A shot in the dark” là một thành ngữ có nghĩa là sự thử hoặc đoán ngẫu nhiên.

PHẦN 2

Da Nang is a major port city in the central part of Vietnam and is (16)______ the country’s fifth-largest city. This coastal city (17)______ a significant position during the Vietnam War and was home to a major air base. (18)______ the years, Da Nang has grown into a hub for transport in the central region. The city (19)______ by beautiful beaches, making it a popular destination for national and international tourists alike.

Da Nang (20)______ for its Marble Mountains, a cluster of five limestone and marble hills, which are (21)______ with a series of caves and tunnels. The region also houses the Da Nang Museum of Cham Sculpture, which preserves and (22)______ a collection of artifacts from the ancient Champa Kingdom. Overlooking the city is the Son Tra Peninsula, where one can (23)______ the Linh Ung Pagoda and the massive Lady Buddha statue.

In addition to its historical and cultural attractions, Da Nang (24)______ a vibrant nightlife and culinary scene. Seafood restaurants line the beach, offering fresh catches of the day, while the city center (25)______ filled with bars, clubs, and entertainment venues.

Question 16. 

A. consider
B. considered
C. considering
D. to consider

Trong bối cảnh “Da Nang is… Vietnam” hàm ý Đà Nẵng đã được thành lập hoặc công nhận là thành phố lớn thứ năm. Vì thế, “considered” là phù hợp.

Question 17.

A. held
B. was held
C. has held
D. holds

Câu ở thì hiện tại đơn, “Da Nang” là chủ ngữ, số ít nên “holds” đúng.

Question 18.

A. Over
B. Through
C. Among
D. Between

Cụm từ “Over the years” biểu thị một khoảng thời gian mà một điều gì đó đã phát triển hoặc thay đổi.

Question 19.

A. surrounded
B. surrounds
C. is surrounding
D. was surrounded

Thì hiện tại “surrounds” đúng vì thành phố vẫn tồn tại và được bao quanh bởi các bãi biển.

Question 20.

A. known
B. is known
C. was known
D. knows

Thì hiện tại “is known” gợi ý rằng Đà Nẵng hiện đã có danh tiếng về Ngũ Hành Sơn.

Question 21.

A. littered
B. filled
C. cleaned
D. empty

Ngũ Hành Sơn có hàng loạt hang động và đường hầm.

Question 22.

A. displays
B. hides
C. showed
D. exhibit

Các bảo tàng thường “display” hiện vật.

Question 23.

A. visit
B. visits
C. is visiting
D. was visited

Động từ “visit” phù hợp với hành động mà người ta có thể thực hiện, trong bối cảnh này là tham quan chùa và tượng.

Question 24.

A. booms
B. boom
C. is booming
D. was booming

“Is booming” cho thấy Đà Nẵng hiện có nền văn hóa ẩm thực và cuộc sống về đêm rất phát triển.

Question 25.

A. is
B. are
C. was
D. were

Chủ ngữ “city center” là số ít nên động từ phải là “is”.

PHẦN 3

Every nation and every country has its own customs and traditions play a more important part in the life of the people than in other countries .Englishmen are proud of their traditions and carefully keep them up. It has been the law for about 300 years that all theaters are closed on Sundays. No letters are delivered, only a few Sunday papers are published. To this day an English family prefers a house with a garden to a flat in a modern house with central heating . English people like gardens .Sometimes the garden in front of the house is a little square covered with cement painted garden in imitation of grass and a box of flowers. Holidays are especially rich in old traditions and are different in Scotland , Ireland, Wales and England. Christmas is a great English national holiday, and in Scotland it is not kept , except by clerks in banks, all shops and factories are working.

Question 26. What is the best title for the passage?

A. Traditions and Customs in Great Britain
B. The importance of Traditions and Customs
C. Traditional life vs Modern Life
D. Englishmen’s Hobbies

Đoạn văn xoay quanh những phong tục, truyền thống đặc trưng của Vương quốc Anh và nêu bật tầm quan trọng của chúng.

Question 27. How important are traditions in Britain?

A. slightly important
B. more important than in other countries
C. rather important
D. somewhat important

Đoạn văn đề cập cụ thể, “traditions play a more important part in the life of the people than in other countries”, cho thấy rằng chúng có tầm quan trọng đáng kể ở Vương quốc Anh so với Đến các quốc gia khác.

Question 28. In Great Britain, ___

A. only a few paper are published
B. A garden in front of the house is a little square covered with cement painted garden in imitatio of grass and a box of flowers.
C. all shops and factories are working at Christmas
D. traditions are preserved

Xuyên suốt đoạn văn, điểm nhấn là cách truyền thống được người Anh duy trì và bảo tồn một cách cẩn thận.

Question 29. The word “it” in the last paragraph refer to ___

A. Christmas
B. a national holiday
C. old traditions
D. England

Từ “it” trong đoạn cuối đề cập đến Lễ Giáng sinh vì đây là chủ đề được thảo luận trong ngữ cảnh.

Question 30. Which of the following is not true?

A. In Great Britain all theatres are closed on Sundays
B. In Great Britan a postman doesn’t work on Sundays
C. Endlish families like a house with garden better than modern flat
D. In Scotland Christmas is a great national holiday

Đoạn văn viết: Christmas is a great English national holiday, and in Scotland it is not kept”, nghĩa là nó không phải là một ngày lễ quan trọng ở Scotland.

Hướng dẫn giúp nâng điểm bài thi công chức tiếng anh B1

Trong quá trình làm bài thi, bạn không những phải nắm chắc kiến thức mà còn phải biết cách vận dụng một số mẹo giúp nâng điểm bài thi. Cụ thể như sau:

 • Lướt qua một lượt đề thi: Sau khi phát đề, giám thị sẽ dành ra khoảng thời gian từ 5 – 10 phút để bạn kiểm tra đề thi xem các câu hỏi bị mờ, bị rách hoặc bị thiếu. Đây là thời gian có thể tận dụng thêm, bạn nên đọc lướt đề thi nhanh nhất có thể và bắt tay vào làm ngay. Khi làm bài thi nhớ làm câu hỏi dễ trước, nếu không làm được thì khoanh tròn và làm câu khác, vì các câu trong bài thi có mức điểm bằng nhau nên không cần tập trung vào một câu quá lâu để tránh mất thời gian suy.
 • Tô trực tiếp vào giấy làm bài thi trắc nghiệm: Nguyên nhân là do không có nhiều thời gian để chép đi chép lại nhiều lần. Nếu như câu nào chắc chắn đúng, bạn hãy dùng bút chì tô kín vào đáp án (phải mang theo cục tẩy để xóa đáp án nhé)
 • Quay lại câu chưa làm: Sau khi xác định xong câu đúng, hãy quay lại câu chưa hoàn thành và kiểm tra lại để tránh bỏ sót.
 • Các đáp án đã cho thường rơi vào 3 dạng trắc nghiệm: 1 câu trả lời đúng, 1 câu trả lời sai hoàn toàn, 1 câu trả lời gây nhầm lẫn. Do đó, đối với những câu hỏi không chắc chắn, hãy tập trung vào việc loại bỏ những phương pháp sai hoàn toàn, và loại bỏ dần những câu trả lời.
 • Nếu bạn còn thời gian, hãy duyệt lại toàn bộ bài thi để chắc chắn bạn không bỏ sót câu hỏi nào. Thậm chí nếu bạn không biết đáp án và không thể dùng phương pháp loại trừ thì vẫn nên lựa chọn random một đáp án.

Với những mẹo này, bạn có thể tối ưu được thời gian làm bài cũng như tối ưu số câu trả lời đúng cho toàn bài thi.

Nhận trọn bộ đề thi B1 Vstep tham khảo dành cho Công chứ- Viên Chức – Định Dạng Đề Mới Nhất được tổng hợp từ Giảng viên Luyện thi Vstep 10 Năm kinh nghiệm

Đăng ký nhận bộ đề

Download đề thi công chức tiếng anh B1 kèm hướng dẫn ôn tập

Từng những thông tin về cấu trúc và mô tả đề thi, để làm đúng 50% đề thi công chức tiếng anh B1 không quá khó. Tuy nhiên thí sinh cũng không được chủ quan và có kế hoạch ôn tập tỉ mỉ.

 • Vì đề thi đều là câu hỏi trắc nghiệm nên đòi hỏi thí sinh phải có một khối lượng từ vựng nhất định, trau dồi từ vựng sẽ giúp bạn hoàn thành bài thi tiếng anh B1 công chức dễ dàng hơn.
 • Với phần thi đọc trả lời câu hỏi, hãy luyện tập kỹ năng đọc lướt để nắm được chủ đề bài đọc, cách đọc chi tiết để tìm đáp án cho từng câu hỏi.

Để giúp bạn ôn luyện trước khi tham gia kỳ thi tuyển công chức, chúng tôi xin gửi tới bạn tổng hợp một số tài liệu ôn thi, đề thi công chức tiếng anh B1. Những tài liệu này được cung cấp miễn phí nên bạn có thể tải về và sử dụng trong quá trình học.

Hy vọng những thông tin về đề thi công chức tiếng anh B1 mà chúng tôi cung cấp đã giúp bạn nắm rõ về cấu trúc bài thi, cách làm bài thi, ôn thi B1 hiệu quả. Chúc bạn thi đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sắp tới!

Xem thêm: Hướng dẫn làm trắc nghiệm tiếng anh B1 kèm bài tập có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *