Tuyển sinh bồi dưỡng chứng chỉ quản lý giáo dục nghề nghiệp

Câp nhật: 24/06/2023
 • Người đăng: Phong Tuyen Sinh
 • |
 • 381 lượt xem

Chứng chỉ quản lý giáo dục nghề nghiệp là gì? Chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục nghề nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì để xét thăng hạng? Các thông tin liên quan tới chứng chỉ quản lý giáo dục nghề nghiệp sẽ được tổng hợp qua nội dung bài viết dưới đây.

Chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục nghề nghiệp là gì?

Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể, các viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp là giảng viên dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp tại các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên công lập (gọi chung là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập).

Chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục nghề nghiệp là gì?

Phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục nghề nghiệp

Hạng, mã số CDNN viên chức giáo dục nghề nghiệp được  quy định tại thông tư Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH. Mỗi hạng CDNN sẽ có những nhiệm vụ, tiêu chuẩn khác nhau. Cụ thể, CDNN viên chức giáo dục nghề nghiệp được phân loại thành giảng viên giáo dục nghề nghiệp và giáo viên giáo dục nghề nghiệp. Mã số hạng của từng CDNN như sau:

CDNN giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Phân hạng

Mã số hạng Phân nhóm Hệ số lương
Giảng viên GDNN cao cấp (hạng I) V.09.02.01 Viên chức loại A3.1 6,20 – 8,00
Giảng viên GDNN chính (hạng II) V.09.02.02 Viên chức loại A2.1 4,40 – 6,78
Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III) V.09.02.03 Viên chức loại A1 2,34 – 4,98
Giảng viên GDNN thực hành (hạng III) V.09.02.04 Viên chức loại A0 2,10 – 4,89

CDNN giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Phân hạng

Mã số hạng Phân nhóm Hệ số lương
Giáo viên GDNN hạng I V.09.02.05 Viên chức loại A3.2 5,75 – 7,55
Giáo viên GDNN hạng II V.09.02.06 Viên chức loại A2.1 4,40 – 6,78
Giáo viên GDNN lý thuyết (hạng III) V.09.02.07 Viên chức loại A1 2,34 – 4,98
Giáo viên GDNN thực hành (hạng III) V.09.02.08 Viên chức loại A0 2,10 – 4,89
Giáo viên GDNN hạng IV V.09.02.09 Viên chức loại B 1,86 – 4,06

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng viên chức giáo dục nghề nghiệp

Tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp được quy định trong Điều 3. Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH như sau:

1/ Viên chức được dự thi/ xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

 • Được xếp loại chất lượng từ mức hoàn thành tốt nhiệm trong 03 năm công tác liền kề trước năm dự thi/ xét thăng hạng CDNN; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định;
 • Có đủ tiêu chuẩn của hạng CDNN đăng ký dự thi/ xét thăng hạng theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH.
  Được cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị và cấp có thẩm quyền cử đi dự thi/ xét thăng hạng CDNN.

2/ Viên chức có thành tích tiêu biểu xuất sắc được xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp khi có một trong các điều kiện sau:

 • Viên chức trong thời gian đang giữ hạng CDNN có ít nhất 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành hoặc tương đương hoặc có 01 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc hoặc được tặng 01 Huân chương từ hạng ba, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại điểm a, b khoản 1, Điều 3. Thông tư 31/2019, được cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cấp có thẩm quyền đề nghị xét thăng hạng CDNN;
 • Viên chức được công nhận hoặc bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư và có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3. Thông tư 31/2019, được cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cấp có thẩm quyền đề nghị xét thăng hạng CDNN.

Về tiêu chuẩn của từng hạng viên chức giáo dục nghề nghiệp, mời quý học viên tham khảo thêm tại Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng viên chức giáo dục nghề nghiệp

Chứng chỉ quản lý giáo dục nghề nghiệp học ở đâu?

Chứng chỉ quản lý giáo dục nghề nghiệp là một trong những tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức giáo dục nghề nghiệp. Chứng chỉ này là một trong những điều kiện cần để viên chức đáp ứng các điều kiện dự thi/ xét thăng hạng CDNN.

Hiện nay các chương trình bồi dưỡng CDNN đều được tổ chức và cấp bởi các đơn vị được Bộ GD&ĐT cấp phép. Học viên có thể đăng ký các khóa bồi dưỡng chứng chỉ quản lý giáo dục nghề nghiệp tại các trường cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Chứng chỉ quản lý giáo dục nghề nghiệp học ở đâu?

Chương trình bồi dưỡng chứng chỉ quản lý giáo dục nghề nghiệp

Các chương trình bồi dưỡng chứng chỉ quản lý giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Quyết định 1978/QĐ-BLĐTBXH. Ban hành kèm theo quyết định này là 07 chương trình bồi dưỡng chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp:

 • Chương trình bồi dưỡng CDNN Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I);
 • Chương trình bồi dưỡng CDNN Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II);
 • Chương trình bồi dưỡng CDNN Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III)/ Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III);
 • Chương trình bồi dưỡng CDNN Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I;
 • Chương trình bồi dưỡng CDNN Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II;
 • Chương trình bồi dưỡng CDNN Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III/ Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III;
 • Chương trình bồi dưỡng CDNN Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV.

Để tìm hiểu thông tin chương trình cụ thể cho từng hạng CDNN, học viên nên tham khảo nội dung thông tư và 07 văn bản đính kèm. Dưới đây là chương trình bồi dưỡng CDNN Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (Thời gian bồi dưỡng: 240 giờ).

STT

Nội dung

Thời gian (giờ)
I Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 36
1 Bài 1: Quản lý nhà nước về viên chức 8
2 Bài 2: Chức trách, nhiệm vụ Giảng viên GDNN cao cấp (hạng I) trong cơ sở GDNN 8
3 Bài 3: Định hướng phát triển GDNN 8
4 Bài 4: Vai trò của GDNN trong sự phát triển của nền kinh tế tri thức 8
Ôn tập và kiểm tra phần I 4
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 168
5 Bài 5: Phát triển đội ngũ Giảng viên GDNN cao cấp (hạng I) đáp ứng sứ mạng phát triển GDNN 20
6 Bài 6: Quản lý nhà nước về GDNN và quản trị cơ sở GDNN 24
7 Bài 7: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong GDNN 24
8 Bài 8: Tự chủ trong GDNN 20
9 Bài 9: Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN trong bối cảnh hội nhập quốc tế 24
10 Bài 10: Giáo dục khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN 20
11 Bài 11: Phát triển văn hóa trường cao đẳng 28
Ôn tập và kiểm tra phần II 8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 36
12 Tìm hiểu thực tế thực tế 20
13 Viết thu hoạch 16
Tổng cộng 240

Tuyển sinh lớp chứng chỉ quản lý giáo dục nghề nghiệp

Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam là một trong những cơ sở bồi dưỡng chứng chỉ quản lý giáo dục nghề nghiệp uy tín tại Hà Nội. Nhằm đáp ứng nhu cầu học và thi chứng chỉ của học viên toàn quốc, hiện nhà trường đã triển khai hình thức đào tạo trực tuyến linh hoạt.

Khi đăng ký các khóa bồi dưỡng tại trường, học viên sẽ được tương tác trực tiếp với đội ngũ giảng viên chất lượng, có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo các chương trình CDNN ngắn hạn cho giảng viên, giáo viên. Nhà trường luôn cam kết thực hiện tuyển sinh, đào tạo theo cơ chế chung của Bộ. Hỗ trợ hàng ngàn học viên có chứng chỉ chuẩn theo quy định.

Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

Tuyển sinh lớp chứng chỉ quản lý giáo dục nghề nghiệp online

1.Đối tượng: Giảng viên dạy trình độ cao đẳng, giáo viên dạy trình độ trung cấp, sơ cấp ở các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm GDTX công lập và giảng viên, giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2.Thời gian khai giảng: Mở lớp liên tục theo tháng, số lượng lớp phụ thuộc vào lượng học viên đăng ký.

3.Thời gian học:

 • Học ngoài giờ hành chính (Trong tuần từ T2-T6)
 • Học cả ngày (Các ngày cuối tuần từ T7 – CN)

4.Hình thức học: Học trực tuyến qua Zoom, GG meet.

5.Hồ sơ đăng ký

 • 01 Đơn đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị;
 • 01 Bản sao có công chứng bằng cấp cao nhất (Công chứng);
 • 01 Bản photo CMND/ CCCD (Công chứng);
 • 03 ảnh 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).
 • 01 bản sao Quyết định ngạch giáo viên (Quyết định chuyển ngạch);

Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích về chứng chỉ quản lý giáo dục nghề nghiệp. Quý học viên có nhu cầu đăng ký bồi dưỡng, giải đáp các thông tin liên quan về lệ phí, lịch học… Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ:

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

 • Địa chỉ: Số 20A, Ngõ 9 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 • Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *