BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG I

Câp nhật: 28/07/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 18 lượt xem
(Ban hành theo Quyết định số 2510/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Giáo viên trung học phổ thông hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học phổ thông (THPT), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I, có một trong các điều kiện sau:
1. Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I;
2. Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.
II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
1. Mục tiêu chung
Cung cấp, cập nhật kiến thức và các kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I.
2. Mục tiêu cụ thể  
a) Cập nhật được các xu thế và tri thức phát triển giáo dục trên thế giới, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa;
b) Nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục cấp THPT nói riêng;
c) Thực hiện vai trò chuyên gia về chuyên môn, nghiệp vụ, tạo được ảnh hưởng quan trọng đối với đồng nghiệp, định hướng và dẫn dắt việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ở các trường THPT;
d) Thông thạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập (viết tắt là Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV).
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng

– Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);
– Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 6 chuyên đề);
– Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.
2. Cấu trúc chương trình

TT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 12 8 4
2 Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam 12 8 4
3 Xu hướng đổi mới quản lý giáo dục phổ thông và quản trị trường THPT 12 8 4
4 Động lực và tạo động lực cho giáo viên 16 8 8
  Ôn tập và kiểm tra phần I 8   8
 II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 76 56
5 Quản lý hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường THPT 20 12 8
6 Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I 20 12 8
7 Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trường THPT 20 12 8
8 Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục  trường THPT 24 16 8
9 Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở trường THPT 20 12 8
10 Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế 20 12 8
  Ôn tập và kiểm tra phần II 8   8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24   24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4  
3 Viết thu hoạch 16   16
  Khai giảng, bế giảng 4   4
  Tổng cộng: 240 112 128