BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III

Câp nhật: 28/07/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 206 lượt xem
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2511 /QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Giáo viên trung học cơ sở hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học cơ sở (THCS), đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III, nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III.
II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
1. Mục tiêu chung
Cung cấp, cập nhật kiến thức và các kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Nắm vững  được những điểm cơ bản về hệ thống tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước và hệ thống giáo dục Việt Nam;
b) Nắm vững và biết vận dụng đường lối chiến lược, chính sách, và các quy định pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục phổ thông nói riêng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ;
c) Cập nhật được các quan điểm đổi mới giáo dục phổ thông, chính sách và các quy định về phát triển giáo dục THCS trong bối cảnh hiện nay; cập nhật các kiến thức cơ bản về lí luận dạy học để phát triển năng lực nghề nghiệp;
d) Chủ động vận dụng và tự hoàn thiện các kỹ năng cơ bản để thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và thực hiện các nhiệm vụ khác của giáo viên THCS hạng III;
đ) Nhận thức đúng vai trò, vị trí, trách nhiệm và tầm quan trọng của phát triển chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên THCS hạng III trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, chủ động tự tin trong hoạt động nghề nghiệp để tự phát triển theo yêu cầu đổi chương trình giáo dục phổ thông (GDPT);
e) Vận dụng được những kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bội Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập (viết tắt là Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV).   
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng
– Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);
– Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 6 chuyên đề);
– Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.
2. Cấu trúc chương trình

TT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 12 8 4
2  Đổi mới chương trình GDPT và các nhiệm vụ trọng tâm của GDPT 12 8 4
3 Quản lý nhà nước về GDPT 12 8 4
4 Các kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên THCS 16 8 8
  Ôn tập và kiểm tra phần I 8   8
 II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 76 56
5 Hoạt động dạy hoc và giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS 20 12 8
6 Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III 20 12 8
7  Các phương pháp dạy học ở trường THCS 20 12 8
8 Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh THCS 24 16 8
9 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học trong trường THCS. 20 12 8
10 Phối hợp giữa nhà trường gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh THCS 20 12 8
  Ôn tập và kiểm tra phần II 8   8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24   24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4  
3 Viết tiểu luận 16   16
  Khai giảng, bế giảng và phát chứng chỉ 4   4
  Tổng cộng: 240 112 128