BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG IV

Câp nhật: 28/07/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 31 lượt xem
(Ban hành theo Quyết định số 2514 /QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Giáo viên tiểu học hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp tiểu học (sau đây gọi chung là trường tiểu học công lập), đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV.
II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
1. Mục tiêu chung
Cung cấp, cập nhật kiến thức về hành chính nhà nước và các kỹ năng chuyên môn cơ bản, cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu công việc đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV.
2. Mục tiêu cụ thể
a)  Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học. Thực hiện được kế hoạch, chương trình giáo dục tiểu học;
b) Vận dụng được kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học; Biết phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục cho học sinh tiểu học;
c) Vận dụng được đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới tổ chức lớp học, tổ chức hoạt động dạy học ở trường tiểu học;
d) Biết viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; biết áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục học sinh tiểu học.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng
 Chương trình gồm có 03 phần:
– Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);
– Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 6 chuyên đề);
– Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.         
2. Cấu trúc chương trình

TT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 12 8 4
2 Đổi mới  chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) và các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông 12 8 4
3 Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học 12 8 4
4 Các kĩ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên 16 8 8
  Ôn tập và kiểm tra phần I 8   8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
 chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp của chức danh giáo viên tiểu học hạng IV
132 76 56
5 Hoạt động dạy hoc và giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học 20 12 8
6 Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV 20 12 8
7 Các phương pháp dạy học ở trường tiểu học 20 12 8
8 Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh 24 16 8
9 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường tiểu học 20 12 8
10 Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh tiểu học 20 12 8
  Ôn tập và kiểm tra phần II 8   8
III Phần III. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế thực tế 24   24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4  
3 Viết thu hoạch 16   16
  Khai giảng, bế giảng 4   4
   Tổng cộng: 240 112 128

Thông tin liên hệ chi tiết:

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)