Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Câp nhật: 01/10/2021
 • Người đăng: admin
 • |
 • 170 lượt xem

Kế toán trưởng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp và cơ quan hành chính sự nghiệp (HCSN), vừa thực hiện công tác kế toán và tổ chức quản lý bộ phận kế toán theo các quy định của pháp luật, vừa đảm nhận nhiệm vụ lập các báo cáo về hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Để được bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng, nhân viên cần thực hiện theo quy định nghiệm ngặt của Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Luật kế toán số 88/2015/QH13. Cần đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể nào để được bổ nhiệm kế toán trưởng?

++ Học chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu tại Hà Nội?

Quy định bổ nhiệm kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán, là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị.

Nhiệm vụ của kế toán trưởng doanh nghiệp

Theo quy định tại điều 53 và 55 Luật kế toán 88/2015/QH13, trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng bao gồm:

 1. a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;
 2. b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;
 3. c) Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Trong đó, kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

Kế toán trưởng làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ sẽ có thêm các quyền sau đây:

 1. a) Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;
 2. b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;
 3. c) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;
 4. d) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

hoc-chung-chi-ke-toan-truong2

Tiêu chuẩn và điều kiện làm kế toán trưởng

Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng, phụ trách kế toán như sau:

Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại điểm a, c, d khoản 1 Điều 54 Luật kế toán và không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định tại Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP.

Bộ Tài chính quy định về việc tổ chức, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng.

Như vậy, kế toán trưởng phải đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định tại điểm a, c, d khoản 1 Điều 54 Luật kế toán bao gồm:

Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

hoc-chung-chi-ke-toan-truong-online-uy-tin

d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Khoản 1 Điều 51 của Luật số: 88/2015/QH13 quy định về tiêu chuẩn của người làm kế toán gồm:

 1. a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
 2. b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

Yêu cầu bổ nhiệm kế toán trưởng tại các cơ quan HCSN

Yêu cầu kế toán trưởng phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên để phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán tại:

 1. a) Cơ quan có nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước các cấp;
 2. b) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thuộc Quốc hội, cơ quan khác của nhà nước ở trung ương và các đơn vị kế toán trực thuộc các cơ quan này;
 3. c) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 4. d) Cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương; các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc các cơ quan này;

đ) Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh;

 1. e) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở cấp trung ương, cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước;
 2. g) Ban quản lý dự án đầu tư có tổ chức bộ máy kế toán riêng, có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc dự án nhóm A và dự án quan trọng quốc gia;
 3. h) Đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện;
 4. i) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 3 Điều này;
 5. k) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;
 6. l) Chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Yêu cầu kế toán trưởng phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên để phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán tại:

 1. a) Cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có tổ chức bộ máy kế toán (trừ các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện);
 2. b) Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt tại cấp huyện, cơ quan của tỉnh đặt tại cấp huyện;
 3. c) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở cấp huyện có sử dụng ngân sách nhà nước;
 4. d) Ban quản lý dự án đầu tư có tổ chức bộ máy kế toán riêng, có sử dụng ngân sách nhà nước trừ các trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 Điều này;

đ) Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn;

 1. e) Đơn vị sự nghiệp công lập ngoài các đơn vị quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
 2. g) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam không có vốn nhà nước, có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng;
 3. h) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng.

hoc-chung-chi-ke-toan-truong

Một số trường hợp khác bao gồm:

Các tổ chức, đơn vị khác ngoài các đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP: Yêu cầu về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của kế toán trưởng, phụ trách kế toán sẽ do người đại diện theo pháp luật của đơn vị quyết định, tuy nhiên, phải đảm bảo phù hợp với quy định của Luật kế toán và các quy định liên quan khác.

Các công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước hoặc là doanh nghiệp có vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ: Yêu cầu về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của kế toán trưởng, phụ trách kế toán là có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 05 năm.

Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân: Tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ của kế toán trưởng, phụ trách kế toán do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định.

Lớp đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng tại Trangtuyensinh24h

Trangtuyensinh24h phối hợp cùng các đơn vị được cấp phép chiêu sinh lớp kế toán trưởng doanh nghiệp và Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho học viên học tập, tích lũy kiến thức, kỹ năng để đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao tại vị trí kế toán trưởng.

Đối tượng tuyển sinh: Học viên đã tốt nghiệp tối thiểu 02 năm đối với giáo dục đại học, 03 năm đối với giáo dục trung cấp, cao đẳng chuyên ngành tài chính hoặc kế toán.

Thời gian đào tạo: 2, 5 tháng

Học phí đào tạo:

– Khóa học Kế toán trưởng Doanh nghiệp: 2.500.000đ/01 học viên/ khóa học.

– Khóa học Kế toán trưởng Đơn vị HCSN: 2.800.000đ/01 học viên/ khóa học.

Chứng chỉ cuối khóa: Sau khi kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được Giám đốc Học viện Tài chính cấp chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp và hoàn thành điều kiện để Bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về lịch khai giảng cũng như cập nhật chính xác mức học phí cho từng khóa học, học viên hãy liên hệ trực tiếp đến Trangtuyensinh24h. Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể và hỗ trợ học viên đăng ký lớp nhanh chóng.

Thông tin liên hệ

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 02466609628, 0961189663 (Cô Thúy), 0964488720 (Cô Mến), 0981871011 (Cô Nhung)

++ Đăng ký khóa học chứng chỉ kế toán viên ở đâu?