Hướng dẫn viết email, viết thư bằng tiếng anh B1 kèm bài mẫu

Câp nhật: 14/02/2024
 • Người đăng: admin
 • |
 • 11389 lượt xem

Phần viết thư bằng tiếng anh B1 là phần thi đầu tiên trong bài thi Writing B1 Vstep.

 • Chiếm 1/3 tổng điểm phần thi viết.
 • Yêu cầu bức thư/ email có độ dài khoảng 120 từ.

Hướng dẫn phần viết tiếng anh B1

Phần Viết thư/ email tiếng anh B1 là phần thi đầu tiên trong bài thi Writing B1 Vstep. Phần thi này chiếm 1/3 tổng điểm, yêu cầu thí sinh viết thư/ email có độ dài khoảng 120 từ.

Phần thi này khá dễ ghi điểm nên học viên cần tập trung hoàn thành tốt phần thi này. Trong 60 phút cho toàn bài thi Viết B1, học viên nên dành thời gian khoảng 20 phút để hoàn thành phần viết thư B1 tiếng anh.

Các dạng bài viết thư tiếng anh B1

Nếu chia theo đối tượng người nhận thư, học viên có thể chia dạng bài viết thư tiếng anh B1 thành 2 loại sau: Loại trang trọng (formal) hoặc thân mật (informal). Còn nếu chia theo mục đích viết thư sẽ có các dạng thường gặp sau:

 • Thư mời (Invitation letters)
 • Thư cảm ơn (Thank you letters)
 • Thư yêu cầu (Request letters)
 • Thư phản hồi, phàn nàn (Complaint letters)
 • Thư xin lỗi (Apology letters)
 • Thư xin việc (Application letters)
viết thư b1 tiếng anh
Các dạng viết thư bằng tiếng anh B1

Các chủ đề viết thư bằng tiếng anh B1

Các chủ đề đề viết thư/ email thường là những chủ đề thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Dưới đây là danh sách những chủ đề thường gặp nhất trong bài thi Vstep:

Technology (công nghệ)
 • Internet
 • Television
 • Mobile devices (Điện thoại)
 • Websites for social networking (các trang mạng xã hội)
 • Online retail (mua sắm trực tuyến)
 • Online education (học trực tuyến)
 • Playing games (trò chơi điện tử)
 • Information gathering online (thu thập thông tin trên mạng)
 • Contrasting modes of transportation (so sánh các loại phương tiện giao thông)
 • Public transportation versus private automobiles (Phương tiện cá nhân với giao thông công cộng)
 • Congested roads (tắc đường)
 • Environmental and transportation issues (Giao thông và các vấn đề môi trường)
Education (giáo dục)
 • Children and education (trẻ em và giáo dục).
 • Technologies and education (Giáo dục và công nghệ)
 • Role of educators (vai trò của giáo viên)
 • Uniforms (đồng phục)
 • Funding (ngân quỹ cho giáo dục)
 • Either a university education or a vocational training (đào tạo nghề hay giáo dục đại học)
 • Selecting courses or programs for school (lựa chọn môn học/ chương trình học tập).
Work ( công việc)
 • Working part-time (công việc bán thời gian)
 • Technology and work (Công việc và công nghệ)
 • Unemployment (thất nghiệp)
 • Self-employment (Tự kinh doanh)
 • Salaries (Lương)
 • Stress at work (căng thẳng nơi làm việc)
 • International enterprise (Kinh doanh toàn cầu)
 • Family enterprise (Công ty gia đình)
Society (Dân số)
 • Overpopulation (bùng nổ dân số)
Health (Sức khỏe)
 • Obesity (béo phì)
 • Exercise and health (Thể dục và sức khỏe)
 • Dealing with global epidemics (Xử lý dịch bệnh toàn cầu)
Food (đồ ăn)
 • Fast food (đồ ăn nhanh)
 • Children and diet (Trẻ em và chế độ ăn uống)

Cấu trúc của bài viết thư B1 tiếng anh

Khi triển khai bài viết thư, học viên cần:

 • Đọc kỹ đề bài, liệt kê những câu hỏi và vạch ra ý trả lời dưới dạng cụm từ..
 • Đảm bảo bài viết đã trả lời đủ các ý được hỏi.
 • Khi triển khai bài viết, cố gắng sử dụng đa dạng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng. Sử dụng các từ nối, dấu nghỉ, ngắt câu và phân chia đoạn phù hợp.
 • Lưu ý bài viết không cần ghi địa chỉ của người viết, người nhận trong thư.

Vì đây là bài viết thư nên nên cần đảm bảo cấu trúc của một lá thư. Cụ thể như sau:

Mở bài: Có thể sử dụng một trong số các cụm từ sau để bắt đầu bức thư.

 • Thanks for your letter/present/invitation. (Cảm ơn bức thư/món quà/lời mời của bạn)
 • Lovely to hear from you. (Rất vui khi nhận được tin tức từ bạn)
 • How are you? (Bạn khỏe không?)
 • How are things? (Mọi việc thế nào?)
 • Hope you’re well. (Hi vọng rằng bạn vẫn khỏe)
 • Sau đó đưa ra nhận xét về một vấn đề trong bức thư mà người viết gửi cho bạn.
 • I’m sorry to hear/learn… (Tôi rất tiếc khi nghe được/biết rằng…)
 • I’m so pleased to hear… (Tôi rất vui khi biết rằng…)
 • It’s great to hear… (Thật vui khi biết rằng…)

Ví dụ:

I appreciate your letter. I apologize for not writing sooner, but I have been really busy learning English in order to pass the B1 Vstep test. It’s wonderful to hear that your entire family is doing well.

Thân bài: Triển khai vào phần nội dung chính đó là trả lời các câu hỏi trong đề bài. Hãy sử dụng thêm một số cách chuyển câu như sau:

 • Nevertheless, the reason I’m writing to…(Sao đi nữa, lý do tôi viết lá thư này là để…)
 • I wanted to write to you to share/ask about…(Tôi muốn viết thư để kể/hỏi bạn về…)
 • Anyway, I had a question…(Dù sao đi nữa, tôi đang tự hỏi…)

Kết bài: Sử dụng một trong số các cách sau:

 • Well, that’s all for now. (Bức thư đến đây là kết thúc)
 • Write back soon. (Hãy viết thư trả lời sớm nhé)
 • Hopefully speaking with you soon. (Rất mong nhận được thông tin từ bạn sớm)

Kết bài: Yours faithfully, (Kính thư) nếu chưa quen biết người nhận, Yours sincerely, (Kính thư) nếu đã quen biết người nhận. Ngoài ra có thể dùng Yours truly, Yours respectfully, (Kính thư) hoặc All the best, Best wishes, Best regards và ký tên.

Gợi ý mẫu viết thư bằng tiếng anh B1

Dưới đây là một số bài mẫu viết thư theo từng dạng bài, học viên có thể tham khảo để nắm rõ hơn cách xây dựng dàn ý chi tiết cho từng dạng.

Thư mời (Invitation letters)

Task 1: You want to send an invitation to a friend abroad to visit your home during their family’s upcoming trip to Vietnam. Please write an invitation letter with the following information:

 • Ask about when your friend’s next family trip will be
 • Share interesting places they can visit when coming to Vietnam
 • Express your expectation that their family will visit your home

Gợi bài mẫu:

Dear ….. ,

I hope this letter finds you well. I’ve heard that your family is planning another trip abroad soon, and I’m excited at the possibility of Vietnam being on your itinerary this time.

Vietnam offers a plethora of attractions, from the vibrant streets of Hanoi to the serene beauty of Ha Long Bay. You can immerse yourselves in the rich culture of Ho Chi Minh City or unwind on the pristine beaches of Phu Quoc Island.

I would be delighted if you could visit my home during your stay. It would be a great opportunity to catch up, reminisce, and create new memories together. You’re always welcome here, and I’d love to show you around and introduce you to our local cuisine.

Please let me know when your family plans to visit Vietnam. I’m looking forward to hearing from you and hopefully hosting you in my home.

Warm regards,

Thư cảm ơn (Thank you letters)

Task 1: You have just finished your trip abroad and want to thank your foreign friend for being your guide. Write a thank you letter with the following content:

 • Describe fun experiences during your time under their guidance
 • Share your impressions of comfort and relaxation throughout the trip
 • Express your friend’s gratitude and enthusiasm for you

Gợi bài mẫu:

Dear ….. ,

I hope this letter finds you well. I wanted to take a moment to express my heartfelt gratitude for being such an amazing guide during my recent trip abroad. Your hospitality and guidance made my experience truly unforgettable.

From exploring the bustling streets of [destination] to sampling delicious local cuisine, every moment spent under your guidance was filled with fun and excitement. I particularly enjoyed [mention specific experiences or places].

Moreover, I was pleasantly surprised by how comfortable and relaxed I felt throughout the trip, thanks to your thoughtful arrangements and warm hospitality. Your enthusiasm for sharing your culture and traditions with me was truly inspiring.

Please know that your kindness and generosity will always hold a special place in my heart. I am already looking forward to our next adventure together.

Thank you once again for everything.

Warm regards,

Thư yêu cầu (Request letters)

Task 1: Write a letter to a university abroad asking for information about the English course you plan to take. Contents needed in the letter:

 • State your interest in this English course
 • Ask about course details including tuition, schedule and location
 • Ask about the reservation procedure if you want to take a break from the course

Gợi bài mẫu:

Dear Sir/Madam,

I hope this letter finds you well. I am writing to inquire about the English course offered at your esteemed university. I am keenly interested in enhancing my English language skills and believe that your course would be the perfect fit for me.

Could you please provide me with more details about the course, such as the tuition fees, schedule, and location? Additionally, I would like to inquire about the procedure for reserving a spot in the course, especially if I need to take a break from my studies temporarily.

Your prompt response to my inquiries would be greatly appreciated as I am eager to make arrangements for my English language learning journey.

Thank you for your attention to this matter. I look forward to hearing from you soon.

Sincerely,

Thư phản hồi, phàn nàn (Complaint letters)

Task 1: You’re using a magazine subscription service and the representative asks for your feedback. Write a complaint letter addressing the following issues:

 • State the positive aspects of the magazine subscription service
 • Comment on the areas you think this service needs to improve
 • Give suggestions or further feedback to improve the quality of this service

Gợi bài mẫu:

Dear Sir/Madam,

I hope this letter finds you well. I would like to start by expressing my appreciation for the excellent magazine subscription service that your company provides. I have enjoyed receiving timely deliveries of my favorite magazines, and the subscription process was straightforward and hassle-free.

However, I would like to address a few areas where I believe there is room for improvement. Firstly, I have encountered occasional delays in receiving my magazines, which can be frustrating. Additionally, I have noticed that the customer service response time could be improved, as it sometimes takes longer than expected to address inquiries or concerns.

To enhance the quality of your service, I would suggest implementing measures to ensure more consistent and prompt deliveries. Improving communication channels with customers and streamlining the customer service process would also greatly benefit your service.

Thank you for considering my feedback. I look forward to seeing improvements in the future.

Sincerely,

Thư xin lỗi (Apology letters)

Task 1: You’re redoing your kitchen and making a lot of noise. Write a letter of apology to your neighbor with the following information:

 • Describe the situation you are working on
 • Express your regrets and apologize to your neighbors for making noise
 • Communicate that you will complete it in 3 days and will do it during approved noise hours and are willing to listen to suggestions if neighbors complain.

Gợi bài mẫu:

Dear ….. ,

I hope this letter finds you well. I am writing to apologize for any inconvenience caused by the noise coming from my kitchen renovation project. I understand that the ongoing construction work may have been disruptive to you and your family, and for that, I sincerely apologize.

Currently, I am in the process of redoing my kitchen, which involves some unavoidable noise. However, I want to assure you that I will make every effort to minimize the disturbance. I plan to complete the renovation within the next three days and will limit the noisy work to approved hours. Additionally, I am open to any suggestions you may have to further mitigate the noise and ensure that it does not cause any undue disturbance.

Once again, I apologize for any inconvenience caused and appreciate your understanding during this time.

Best regards,

…..

Thư xin việc (Application letters)

Task 1: You want to apply for the position of Content Editor at a company. Write a cover letter with the following content:

 • State your interest in this wallet
 • Details of work experience and skills
 • Express your desire to be called for an interview and be willing to provide additional information if needed

Gợi bài mẫu:

Dear ….. ,

I am writing to express my interest in the Content Editor position at [Company Name], as advertised. With my background in content creation and editing, along with my passion for producing high-quality and engaging content, I am confident in my ability to contribute effectively to your team.

In my previous role as a content writer for XYZ Company, I gained valuable experience in crafting compelling and SEO-friendly content across various platforms. My attention to detail, excellent writing skills, and proficiency in content management systems make me a strong candidate for this position.

I am eager to further discuss how my skills and experiences align with the needs of [Company Name]. I would welcome the opportunity to interview and provide additional information to support my application.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of joining your team.

Sincerely,

…..

Hy vọng bài viết này đã giúp học viên có thêm kinh nghiệm luyện thi phần viết thư và các bài viết thư mẫu B1 Vstep để tham khảo. Chúc học viên ôn tập tốt và sớm thi đạt chứng chỉ mình mong muốn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *