BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG IV

Câp nhật: 28/07/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 40 lượt xem
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2189/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập (GDMN), đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non (GVMN) hạng IV, chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng IV.
II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
1. Mục tiêu chung
Học viên được nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng IV.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Thực hiện tốt việc bảo vệ an toàn tuyệt đối sức khỏe, tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở nhóm (lớp) được phân công phụ trách;
b) Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình GDMN;
c) Thực hiện nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng
– Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);
– Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 7 chuyên đề);
– Phần III. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.
2. Cấu trúc chương trình

TT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 12 8 4
2 Viên chức và những văn bản quy định pháp luật về GVMN 12 8 4
3 Kỹ năng giao tiếp của GVMN 12 8 4
4 Kỹ năng quản lý cảm xúc của bản thân 16 8 8
  Ôn tập và kiểm tra phần I 8   8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 70 62
5 Tìm hiểu đặc điểm tâm lý trẻ mầm non 20 12 8
6 Thực hiện Chương trình GDMN trong nhóm, lớp 20 12 8
7 Xây dựng môi trường vật chất trong giáo dục trẻ ở trường mầm non 20 10 10
8 Chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non 16 10 6
9 Quản lý nhóm, lớp và quản lý trẻ mầm non 16 10 6
10 Phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non 16 8 8
11 Đạo đức của GVMN trong giáo dục trẻ mầm non 16 8 8
  Ôn tập và kiểm tra phần II 8   8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24   24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4  
3 Viết thu hoạch 16   16
  Khai giảng, bế giảng 4   4
  Tổng cộng: 240 106 134

Thông tin liên hệ chi tiết:

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)