CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III

Câp nhật: 28/07/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 771 lượt xem
(Ban hành theo Quyết định số 2515/QĐ-BGDĐT ngày  22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Giáo viên tiểu học hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp tiểu học (sau đây gọi chung là trường tiểu học công lập), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, có một trong các điều kiện sau:
1. Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III;
2. Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.
II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
1. Mục tiêu chung
Học viên được nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học; tích cực, chủ động vận dụng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng vào thực tiễn công việc của bản thân. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình giáo dục tiểu học;
b) Vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học. 
c) Tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh tiểu học;
d) Thường xuyên vận dụng và có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng
– Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);
– Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 6 chuyên đề);
– Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.         
2. Cấu trúc chương trình

TT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Lí luận về nhà nước và hành chính nhà nước 12 8 4
2 Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục đào tạo 12 8 4
3 Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) 12 8 4
4 Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường tiểu học 16 8 8
  Ôn tập và kiểm tra phần I 8   8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp của chức danh giáo viên tiểu học hạng III 132 76 56
5 Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường tiểu học 20 12 8
6 Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III 20 12 8
7 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học 20 12 8
8 Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường tiểu học 24 16 8
9 Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường tiểu học 20 12 8
10 Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường tiểu học 20 12 8
  Ôn tập và kiểm tra phần II 8   8
III Phần III. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế thực tế 24   24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4  
3 Viết thu hoạch 16   16
  Khai giảng, bế giảng 4   4
   Tổng cộng: 240 112 128

Thông tin liên hệ chi tiết:

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)