Lịch thi NLNN tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Câp nhật: 28/05/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 1545 lượt xem

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Số: 2660/ ĐHSPHN-ĐBCL

V/v tổ chức thi và cấp chứng chỉ đánh giá năng lực Tiếng Anh 6 bậc 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội ngày 16 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ vào Đề án tổ chức thi và cấp chứng chỉ đánh giá Năng lực Tiếng Anh 6 bậc của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 Căn cứ vào văn bản phối hợp tổ chức thi ĐGNL Tiếng Anh giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trung tâm Khảo thí Quốc gia.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn và nhu cầu đánh giá năng lực Tiếng Anh 6 bậc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kính gửi Cục Quản lý chất lượng đề xuất về kế hoạch phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ ĐGNL Tiêng Anh năm 2021 giữa Trường và Trung tâm Khảo thí Quốc gia cụ thể như sau:

Đợt thi

Tháng

Ngày trong tháng

Thứ trong tháng

Bài thi

Hình thức thi

1

01

09, 10

7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy vi tính

2

02

20, 21

7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy vi tính

3

03

20, 21

7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy vi tính

4

04

24, 25

7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy vi tính

5

05

29, 30

7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy vi tính

6

06

26, 27

7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy vi tính

7

07

17, 18

7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy vi tính

8

08

07, 08

7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy vi tính

9

09

18, 19

7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy vi tính

10

10

16, 17

7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy vi tính

11

11

20, 21

7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy vi tính

12

12

25, 26

7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy vi tính

 Trong quá trình phối hợp tổ chức thi, căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi va điều kiện thực tế, nhà trường sẽ có bảo cáo đề xuất cụ thể về việc điều chỉnh thời gian thi (nếu có) để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Trân trọng cám ơn./.