CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Câp nhật: 30/07/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 52 lượt xem
(Ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT)
 

1. Mục tiêu đào tạo 

  • Bồi dưỡng kiến thức,kỹ năng cơ bản về quản lý trường TCCN. Phát triển năng lực cho CBQL trường TCCN về lãnh đạo và quản lý trường TCCN, chủ động trong đổi mới lãnh đạo, quản lý để phát triển nhà trường trong bối cảnh đổi mới cản bản và toàn diện nền giáo dục.
  • Biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị của nhà trường và xã hội cho sự nghiệp phát triển GD&ĐT với nhiệm vụ trung tâm là nâng cao chất lượng giáo dục phục vụ công cuộc đổi mới phát triển đát nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

2. Đối tượng bồi dưỡng

  • Hiệu trưởng, hiệu phó, cán bộ nguồn kế cận của trường TCCN
  • Lãnh đạo các Phòng GD chuyên nghiệp, CBQL các trường dạy nghề

3. Nội dung chương trình

Chương trình được cấu trúc theo 2 phần chính

Phần thứ nhất:
Kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo và quản lý trường TCCN. Các nội dung này chủ yếu được thực hiện tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD, bao gồm các nội dung lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn được khái quát hóa phù hợp với đối tượng người học. Tổng số 315 tiết, nội dung gồm 5 module sau:
Module 1: Đường lối phát triển GD & ĐT Việt Nam Module 2: Lãnh đạo và quản lý
Module 3: Quản lý Nhà nước về GD&ĐT Module 4: Quản lý trường TCCN
Module 5: Các kĩ năng hỗ trợ quản lý trường TCCN

Phần thứ hai:
Nghiên cứu thực tế 15 tiết và viết tiểu luận cuối khóa 30 tiết.
 

Nội dung cụ thể như sau:

 
Stt
 
Nội dung bồi dưỡng
 
Tiết
I Phần thứ nhất 315
1 Module 1: Đường lối phát triển Giáo d& Đào tạViệt Nam 15
  Chuyên đề 1. Đường lối phát triển GD & ĐT 15
2 Module 2: Lãnh đạo và Quản  30
  Chuyên đề 2. Tổng quan về khoa học quản lý và QLGD 15
  Chuyên đề 3. Quản lý sự thay đổi 15
3 Module 3: Quản lý Nhà nước về GD&ĐT 45
  Chuyên đề 4. Quản lý hành chính Nhà nước về GD & ĐT 30
  Chuyên đề 5. Đánh giá, kiểm định chất lượng trong giáo dục CN 15
4 Module 4: Quản lý TrườnTrung cp chuyên nghiệp 180
  Chuyên đề 6. Lập kế hoạch phát triển trường Trung cấp chuyên nghiệp 15
  Chuyên đề 7. Quản lý quá trình đào tạo trong trường TCCN 30
  Chuyên đề 8. Phát triển chương trình đào tạo trong trường TCCN 15
  Chuyên đề 9. Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong trường TCCN 15
  Chuyên đề 10. Quản lý nhân sự trong trường TCCN 15
  Chuyên đề 11. Quản lý tài chính, tài sản trong trường TCCN 30
  Chuyên đề 12. Quản lý công tác học sinh trong trường TCCN 15
  Chuyên đề 13. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ của các trường TCCN 15
  Chuyên đề 14. Xây dựng và phát triển văn hóa trường TCCN 15
   
Chuyên đề 15. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường Trung cấp chuyên nghiệp
 
15
5 Module 5: Các kỹ nănhỗ trợ quản lý TrườnTCCN 45
  Chuyên đề 16. Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họp 10
  Chuyên đề 17. Kỹ năng ra quyết định 15
  Chuyên đề 18. Kỹ năng làm việc nhóm 10
  Chuyên đề 19. Phong cách lãnh đạo 10
II Phần thứ hai 45
6 Thựtế 15
7 Báo cáo kết thúc khóa học (Viết đề á8-15 trang) 30
  Tổng cộng 360