CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Câp nhật: 30/07/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 91 lượt xem
(Ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT)
 

1. Mục tiêu đào tạo 

  • Phát triển năng lực cho CBQL TT GDTX về lãnh đạo và quản lý TT GDTX, chủ động trong đổi mới lãnh đạo,quản lý để phát triển nhà trường trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục.
  • Biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị cơ quan, nhà trường và xã hội cho sự nghiệp phát triển GD&ĐT với nhiệm vụ trung tâm là nâng cao chất lượng GDTX phục vụ công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

2. Đối tượng bồi dưỡng

  • Cán bộ quản lý Trung tâm Giáo dục thường xuyên

3. Nội dung chương trình

Chương trình được cấu trúc theo 2 phần chính

Phần thứ nhất:
Kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo và quản lý GD&ĐT. Các nội dung này chủ yếu được thực hiện tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD, bao gồm các nội dung lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn được khái quát hóa phù hợp với đối tượng người học.Tổng số 315 tiết, nội dung gồm 5 module sau:
Module 1: Đường lối phát triển GD & ĐT Việt Nam Module 2: Lãnh đạo và quản lý
Module 3: Quản lý Nhà nước về GD&ĐT
Module 4: Quản lý Trung tâm giáo dục thường xuyên
Module 5: Các kỹ năng hỗ trợ quản lý Trung tâm giáo dục thường xuyên 

Phần thứ hai:
Nghiên cứu thực tế 15 tiết và viết tiểu luận cuối khóa 30 tiết.

Nội dung cụ thể như sau:

Stt Nội dung bồi dưỡng Tiết
I Phần thứ nhất 315
1 Module 1: Đường lối phát triển Giáo dcào tạViệt Nam 15
  Chuyên đề 1. Đường lối phát triển GD & ĐT Việt Nam 15
2 Module 2: Lãnh đạo và Quản  30
  Chuyên đề 2. Tổng quan về khoa học quản lý và QLGD 15
  Chuyên đề 3. Quản lý sự thay đổi 15
3 Module 3: Quản lý Nhà nước về GD&ĐT 45
  Chuyên đề 4. Quản lý hành chính Nhà nước về GD & ĐT 30
  Chuyên đề 5. Đánh giá, kiểm định Trung tâm GDTX 15
4 Module 4: Quản lý Truntâm Giáo dthường xuyên 180
  Chuyên đề 6. Lập kế hoạch phát triển trường Trung tâm GDTX 15
  Chuyên đề 7. Quản lý hoạt động giáo dục trong Trung tâm GDTX 45
  Chuyên đề 8. Xây dựng và phát triển chương trình GDTX 15
  Chuyên đề 9. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm tại các Trung tâm GDTX  
15
  Chuyên đề 10. Quản lý nhân sự trong Trung tâm GDTX 15
  Chuyên đề 11. Quản lý tài chính, tài sản trong Trung tâm GDTX 30
  Chuyên đề 12. XD và phát triển các mối quan hệ của các TT GDTX 15
  Chuyên đề 13. Xây dựng và phát triển văn hóa tổ chức trong TT GDTX 15
  Chuyên đề 14. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong TT GDTX 15
5 Module 5: Các kỹ nănhỗ trợ quản lý Truntâm GDTX 45
  Chuyên đề 15. Kỹ năng đàm phán 10
  Chuyên đề 16. Kỹ năng ra quyết định 15
  Chuyên đề 17. Kỹ năng làm việc nhóm 10
  Chuyên đề 18. Phong cách lãnh đạo 10
  Chuyên đề 19. Kỹ năng thông tin, GD và truyển thông phục vụ cộng đồng 10
  Chuyên đề 20. Xây dựng Trung tâm GDTX thành tổ chức biết học hỏi 10
II Phần thứ hai 45
6 Thựtế 15
7 Báo cáo kết thúc khóa học (Viết đề á8-15 trang) 30
  Tổng cộng 360