CÁN BỘ QUẢN LÝ SỞ / PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Câp nhật: 29/07/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 118 lượt xem
(Ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT)
 

1. Mục tiêu đào tạo 

  • Phát triển năng lực cho CBQL sở/phòng giáo dục về lãnh đạo và quản lý giáo dục, chủ động trong đổi mới lãnh đạo, quản lý để phát triển cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, phát triển cơ sở giáo dục trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục.
  • Biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị của cơ sở giáo dục và xã hội cho sự nghiệp phát triển GD&ĐT, với nhiệm vụ trung tâm là nâng cao chất lượng giáo dục phục vụ công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

2. Đối tượng bồi dưỡng

CBQL các cơ quan quản lý nhà nước về GD&ĐT (sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT)
 

3. Nội dung chương trình

Chương trình được cấu trúc theo 2 phần chính:

Phần thứ nhất:
Kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo và quản lý Sở/phòng GD&ĐT tổng số 315 tiết bao gồm 5 module:
Module 1: Đường lối phát triển GD & ĐT Module 2: Lãnh đạo và quản lý
Module 3: Quản lý Nhà nước về GD&ĐT
Module 4: Quản lý nhà trường/cơ quan quản lý GD&ĐT Module 5: Kỹ năng hỗ trợ quản lý GD&ĐT

Phần thứ hai:
Nghiên cứu thực tế 15 tiết và viết tiểu luận cuối khóa 30 tiết
 

Nội dung cụ thể như sau:

Stt Nội dung bồi dưỡng Tiết
I Phần thứ nhất 315
1 Module 1: Đường lối phát triển GD&ĐT Việt Nam 15
  Chuyên đề 1. Đường lối phát triển GD & ĐT 15
2 Module 2: Lãnh đạo và Quản  30
  Chuyên đề 2. Tổng quan về khoa học quản lý và QLGD 15
  Chuyên đề 3. Quản lý sự thay đổi 15
3 Module 3: Quản lý Nhà nước về Giáo d& Đào tạo 60
  Chuyên đề 4. Quản lý hành chính Nhà nước về GD & ĐT 15
  Chuyên đề 5. Quản lý và thực thi hệ thống văn bản QLNN trong GD&ĐT 15
  Chuyên đề 6. Thanh tra, kiểm tra trong giáo dục mầm non 15
  Chuyên đề 7. Đánh giá, kiểm định chất lượng trong giáo dục mầm non 15
4 Module 4: Quản lý cơ quan Quản lý Giáo dcào tạo 165
  Chuyên đề 8. Lập kế hoạch phát Giáo dục&Đào tạo 15
  Chuyên đề 9. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm 45
  Chuyên đề 10. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục của các cơ quan quản lý GD&ĐT 15
  Chuyên đề 11. Quản lý nhân sự trong GD&ĐT 15
  Chuyên đề 12. Quản lý tài chính, tài sản trong GD&ĐT 30
  Chuyên đề 13. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong cơ quan quản lý GD&ĐT 15
  Chuyên đề 14. Xây dựng và phát triển văn hóa tổ chức 15
  Chuyên đề 15. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong GD&ĐT 15
5 Module 5: Các kỹ nănhỗ trợ quản lý Giáo d& Đào tạo 45
  Chuyên đề 16. Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họp 10
  Chuyên đề 17. Kỹ năng ra quyết định 15
  Chuyên đề 18. Kỹ năng làm việc nhóm 10
  Chuyên đề 19. Phong cách lãnh đạo 10
II Phần thứ hai 45
6 Thựtế 15
7 Báo cáo kết thúc khóa học (Viết đề á8-15 trang) 30
  Tổng cộng 360