CÁN BỘ QUẢN LÝ KHOA, PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Câp nhật: 30/07/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 237 lượt xem
(Ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT)
 

1. Mục tiêu đào tạo 

  • Bồi dưỡng kiến thức , kỹ năng cơ bản về quản lý trường ĐH, CĐ, Phát triển năng lực cho CBQL khoa, phòng trường ĐH, CĐ về lãnh đạo và quản lý trường học, chủ động trong đổi mới lãnh đạo, quản lý để phát triển nhà trường trong bối cảnh đối mới căn bản và toàn diện nền giáo dục.
  • Biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị của cơ quan, nhà trường và xã hội cho sự nghiệp phát triển GD&ĐT với nhiệm vụ trung tâm là nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

2. Đối tượng bồi dưỡng

  • Trưởng/ Phó/cán bộ nguồn của các khoa, phòng/bộ môn trực thuộc trường Đại học, Cao đẳng.

3. Nội dung chương trình

Chương trình được cấu trúc theo 2 phần chính

Phần thứ nhất:
Kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo và quản lý trường đại học, cao đẳng. Các nội dung này chủ yếu được thực hiện tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD, bao gồm các nội dung lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn được khái quát hóa phù hợp với đối tượng người học. Tổng số 315 tiết, nội dung gồm 5 module sau:
Module 1: Đường lối phát triển GD & ĐT Việt Nam Module 2: Lãnh đạo và quản lý
Module 3: Quản lý Nhà nước về GD&ĐT Module 4: Quản lý trường Đại học, Cao đẳng
Module 5: Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường ĐH, CĐ

Phần thứ hai:
Nghiên cứu thực tế 15 tiết và viết tiểu luận cuối khóa 30 tiết.
 

Nội dung cụ thể như sau:

STT Nội dung bồi dưỡng Tiết
I Phần thứ nhất 315
1 Module 1: Đường lối phát triển GD&ĐT Việt Nam 15
  Chuyên đề 1. Đường lối phát triển GD & ĐT 15
2 Module 2: Lãnh đạo và Quản  30
  Chuyên đề 2. Tổng quan về khoa học quản lý và QLGD 15
  Chuyên đề 3. Quản lý sự thay đổi 15
3 Module 3: Quản lý Nhà nước về GD&ĐT 30
  Chuyên đề 4. Quản lý hành chính Nhà nước về GD & ĐT 15
  Chuyên đề 5. Đánh giá, Kiểm định chất lượng trong GD ĐH, CĐ 15
4 Module 4: Quản lý TrườnĐại học, Cađẳng 210
  Chuyên đề 6. Lập kế hoạch phát triển trường Đại học, Cao đẳng 15
  Chuyên đề 7. Quản lý quá trình đào tạo trong trường ĐH, CĐ 45
  Chuyên đề 8. Phát triển chương trình đào tạo đại học, cao đẳng 15
   
Chuyên đề 9. Quản lý đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong trường đại học, cao đẳng
 
15
  Chuyên đề 10. Quản lý hoạt động KH – CN trong trường ĐH, CĐ 15
  Chuyên đề 11. Quản lý nhân sự trong trường ĐH,CĐ 15
  Chuyên đề 12. Quản lý tài chính, tài sản trong trường ĐH,CĐ 30
  Chuyên đề 13. Quản lý công tác học sinh, sinh viên trong trường ĐH,CĐ 15
   
Chuyên đề 14. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong nước, quốc tế của trường ĐH, CĐ
 
15
  Chuyên đề 15. Xây dựng và phát triển văn hoá trường ĐH, CĐ 15
  Chuyên đề 16. Ứng dụng CNTT và truyền thông trong trường ĐH;CĐ 15
5 Module 5: Các kỹ nănhỗ trợ quản lý TrườnĐại họccađẳng kiến thứđặthù vùng miền. 30
  Chuyên đề 17. Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họp trong các trường ĐH, CĐ 10
  Chuyên đề 18. Kỹ năng ra quyết định trong quản lý các trường ĐH, CĐ 10
  Chuyên đề 19. Kỹ năng làm việc nhóm trong quản lý các trường ĐH,CĐ 10
II Phần thứ hai 45
6 Thựtế 15
7 Báo cáo kết thúc khóa học (Viết đề á8-15 trang) 30
  Tổng cộng 360